Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 14 stycznia 2008 r.
IV SA/Gl 824/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R. na decyzję Wojewody Ś. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 maja 2007 r. Sygn. akt IV SA/Gl 1033/06 postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem z dnia 30 maja 2007 r. Sygn. akt IV SA/Gl 1033/06

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 maja 2007 r. sygn. akt IV SA/Gl 1033/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę B. R. na decyzję Wojewody Ś. utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia (...) r. Nr (...) orzekającej o odmowie uznania strony za osobę bezrobotną z dniem (...) r.

Pismem złożonym w dniu (...) r. skarżący B. R. złożył wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. IV SA/Gl 1033/06, podając, iż o wydaniu wymienionego wyroku dowiedział się z pisma Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pismem z dnia (...) r. Sąd wezwał skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni, braków formalnych wniesionej skargi, poprzez nadesłanie odpisu skargi o wznowienie, oznaczenie zaskarżonego organu, wskazanie podstawy wznowienia i jej uzasadnienia oraz wskazanie okoliczności stwierdzających zachowanie terminu do wniesienia skargi.

W odpowiedzi skarżący wyjaśnił, iż o wydanym w sprawie wyroku dowiedział się w dniu (...) r. z pisma Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dodał, iż nie uczestniczył w rozprawie wyznaczonej na dzień 30 maja 2007 r. z powodu (...) i stąd nie mógł przedstawić w trakcie rozprawy własnych argumentów. Uznał, że jest to obligatoryjna przesłanka wznowienia postępowania

Pismem z dnia (...) r. Sąd zobowiązał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego, a mianowicie uprawdopodobnienia, w terminie 7 dni, faktu (...) - ataku (...) - uniemożliwiającej uczestniczenie w rozprawie wyznaczonej na dzień 30 maja 2007 r., pod rygorem odrzucenia skargi o wznowienie postępowania.

Skarżący odebrał wymienione pismo w dniu (...) r. Do dnia rozstrzygania niniejszej sprawy, skarżący nie przedstawił żadnego swojego stanowiska, nie uprawdopodobnił faktu (...) - nie przedstawiając ani zaświadczenia, ani potwierdzenia faktu udzielonej (...) czy też pobytu w (...), czyli nie uzupełnił wskazanego braku formalnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując sprawę zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 (1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Pomimo wezwania skarżącego do uzupełnienia skargi oraz pouczenia go o skutkach uchybienia wskazanego w wymienionym wezwaniu z dnia (...) r. terminu, skarżąca nie uzupełniła wskazanych braków.

Mając na uwadze przytoczoną powyżej argumentację, Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 (1 pkt 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.