Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 czerwca 2008 r.
IV SA/Gl 820/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.G., Stowarzyszenia A na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia odrzucić skargę L.G.

Uzasadnienie faktyczne

L.G. i (...) Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia A pismem procesowym z dnia (...) wnieśli za pośrednictwem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję tegoż Kierownika z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie świadczeń pieniężnych z tytułu pracy przymusowej. Powyższy organ pismem z dnia (...) udzielił odpowiedzi na skargę i wystąpił o jej oddalenie. Tutejszy Sąd zarządzeniem z dnia (...) sygn. akt IV SA/Gl 820/07 pozostawił wniosek L.G. o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Zarządzenie to zostało przez skarżącą odebrane w dniu (...) i nie skorzystała z przysługującego jej środka zaskarżenia. W tym stanie faktycznym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pismem z dnia (...) sygn. akt IV SA/Gl 820/07 wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł ((...) zł). Do wykonania czynności skarżąca zobowiązana została w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wskazanego pisma pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżąca powyższe pismo otrzymała w dniu (...), a wynika to z daty odbioru pisma na zwrotnym potwierdzeniu jego odbioru, jednakże do dnia podjęcia rozstrzygnięcia skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu.

W świetle treści skargi strony oraz przedstawionych działań podjętych przez sąd administracyjny skarga podlega odrzuceniu, ponieważ wyczerpane zostały przesłanki jej odrzucenia przewidziane treścią art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) gdyż w wyznaczonym przez Sąd terminie skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu.

Wobec powyższego należało stosownie do postanowień art. 220 § 3 wyżej wymienionej ustawy orzec jak w sentencji.