Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 listopada 2007 r.
IV SA/Gl 805/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 listopada 2007 r. sprawy ze skargi Spółki A na postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie inspekcji pracy - egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia (...) skarżąca Spółka A została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł. w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Doręczenie wezwania skarżącej Spółce nastąpiło w dniu (...), co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k-(...) akt sądowych). W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu (...) (poniedziałek) skarżąca nie uiściła należnego wpisu, pomimo stosownego wezwania tut. Sądu, o którym mowa w art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Wobec nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi, należało ją odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co orzeczono w sentencji postanowienia.