Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195430

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 stycznia 2017 r.
IV SA/Gl 803/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Andrzej Majzner po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. Ł. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich w kwestii wniosku o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego postanawia: 1. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych; 2. ustanowić dla skarżącego radcę prawnego z urzędu;

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi R.Ł. nadał do Sądu pismo procesowe datowane na 28 września 2016 r., w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

Następnie, w dniu 21 października 2016 r. skarżący złożył do Sądu urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, gdzie oświadczył, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z pełnoletnim synem oraz posiada mieszkanie o powierzchni 30 m2. Nie posiada natomiast żadnych innych nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych, zaś wyłącznym dochodem jego rodziny jest pobierana przezeń emerytura, w kwocie 2.000 zł.

Następnie, odpowiadając na wezwanie do uzupełnienia i uprawdopodobnienia danych ujętych we wniosku skarżący nadesłał zaświadczenie ZUS o wysokości swojej emerytury (1.794,27 zł + dodatek pielęgnacyjny, w wysokości 208,67 zł), zaświadczenia potwierdzające, że jego syn jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku oraz, że nie osiągnął dochodu w ostatnim roku podatkowym (2015 r.). Przedstawił nadto fakturę dokumentującą zakup leków, rozliczenie czynszu (kwota 401,28 zł), harmonogram spłaty kredytu (miesięczna rata 418,37 zł), a także pismo, w którym wyszczególnił miesięczne koszty utrzymania określając, że ich suma wynosi 1.257,87 zł oraz dodał, że pozostałą część dochodu przeznacza na wyżywienie i zakup odzieży dla siebie i syna.

Kolejnym pismem, datowanym na 15 grudnia 2016 r. wnioskodawca sprecyzował, iż żąda nie tylko zwolnienia od kosztów sądowych, lecz nadto także ustanowienia radcy prawnego.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając wniosek zważono, co następuje.

Stosownie do treści art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - zwanej dalej "p.p.s.a.", stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 § 1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie częściowym lub całkowitym.

Odnosząc się do wniosku R. Ł. należy wskazać, że iż w myśl zasady wynikającej z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie całkowitym (czyli, po myśli art. 245 § 2 cytowanej ustawy, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W tym kontekście uznano, że wnioskodawca spełnił wymóg warunkujący uwzględnienie zgłoszonego żądania. Z jego oświadczeń wynika bowiem, iż nie posiada on żadnych zasobów finansowych ani łatwego do spieniężenia majątku. Jest przy tym osobą w podeszłym wieku ((...) lat), zaś przedstawione przezeń dokumenty źródłowe potwierdzają, że jedynym źródłem utrzymania jego dwuosobowego gospodarstwa domowego jest emerytura wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym, w kwocie ogółem 2.002,94 zł, która zdaniem rozpoznającego wniosek - zważywszy wysokość obciążających tę rodzinę koniecznych kosztów utrzymania, do czego należy doliczyć niezbędne wydatki na wyżywienie i zakup odzieży - nie umożliwia nie umożliwia dokonania w zasadzie jakichkolwiek oszczędności, bez uszczerbku w koniecznych potrzebach jego i syna.

Mając na względzie wszystkie przedstawione wyżej okoliczności uznano, iż wnioskujący wykazał w sposób dostatecznie przekonujący, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów związanych z niniejszym postępowaniem. Dlatego postanowiono jak w sentencji działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., oraz w oparciu o art. 246 § 1 pkt 1 tej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.