Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897860

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 5 maja 2011 r.
IV SA/Gl 782/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Kalaga-Gajewska, Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2011 r. sprawy ze skargi H.Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie usług opiekuńczych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.