Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 września 2009 r.
IV SA/Gl 778/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 28 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stopnia niepełnosprawności w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata i zwolnienia od kosztów sądowych postanawia

1)

przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata

2)

umorzyć postępowanie w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

M.S. pismem procesowym z dnia (...) wystąpił do tutejszego Sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym ustanowienie adwokata oraz zwolnienie z kosztów sądowych. Z uwagi na fakt, że wniosek ten nie był złożony na urzędowym druku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach pismem z dnia (...) wezwał skarżącego do złożenia przedmiotowego wniosku na wymaganym druku. Pismem z dnia (...), które wpłynęło do Sądu w dniu (...) skarżący dopełnił żądaniu i stosowny wniosek złożył na prawem wymaganym druku. Pismem z dnia (...) skarżący został zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów poszczególnych członków rodziny oraz ponoszonych wydatków. Z tego obowiązku skarżący wywiązywał się sukcesywnie i przedkładał Sądowi wymagane dokumenty. Ostatnie pismo skarżącego wpłynęło do Sądu w dniu (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do postanowień art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania lub w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Przedmiotowy wniosek złożony został w sytuacji, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 12 lutego 2008 r. sygn. akt IV SA/Gl 778/07 oddalił skargę. Wyrok ten nie jest prawomocny, ponieważ skarżącemu przysługuje prawo skorzystania ze środka odwoławczego, jakim jest skarga kasacyjna wnoszona do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednakże skarżący skargę kasacyjną sporządził osobiście i tutejszy Sąd postanowieniem z dnia 11 maja 2009 r. sygn. akt IV SA/Gl 778/07 odrzucił skargę kasacyjną. Na wskazane postanowienie przysługuje zażalenie, jednakże musi je sporządzić radca prawny lub adwokat. Konsekwencją obowiązujących unormowań (art. 194 § 4 wyżej wymienionej ustawy) jest to, że prawnie nie jest dopuszczalne wniesienie zażalenia przez osobę nie będącą adwokatem bądź radcą prawnym, gdyż osobiste sporządzenie zażalenia skutkuje jego odrzuceniem.

Z wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżący utrzymuje się z renty inwalidzkiej w kwocie (...) zł (netto) oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Na dochody rodziny składają się także dochody synów: K.S. i B.S., których łączny dochód w (...) wyniósł (...) zł natomiast, jego żona nie osiąga dochodów, gdyż jest osobą bezrobotną. Jak wynika z pism skarżącego rodzina ponosi znaczne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania wynoszące około (...) zł miesięcznie oraz na leki i leczenie, jak również inne stałe wydatki obciążające budżet domowy. Powyższa sytuacja pozwala uznać, że rodzina skarżącego, nie dysponuje środkami umożliwiającymi opłacenie pomocy prawnej we własnym zakresie.

W świetle powyższego wyczerpane zostały przesłanki określone w art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uzasadniające przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym polegające na ustanowieniu adwokata.

Stosownie do postanowień art. 239 pkt 1 lit. "c" ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych skarżący w sprawach dotyczących pomocy społecznej. Skoro skarżącemu przysługuje ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych to tym samym bezprzedmiotowe jest prowadzenie postępowania w tym zakresie.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.