Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891520

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 maja 2012 r.
IV SA/Gl 761/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sędziowie WSA: Beata Kalaga-Gajewska (spr.), Edyta Żarkiewicz-Kunicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2012 r. sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.