IV SA/Gl 760/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807427

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 lutego 2016 r. IV SA/Gl 760/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium postanawia: podjąć postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 marca 2015 r. na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 października 2015 r. sygn. akt IV SA/Gl 1215/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.