IV SA/Gl 758/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241799

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 lutego 2017 r. IV SA/Gl 758/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sędziowie WSA: Beata Kozicka, Stanisław Nitecki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2017 r. sprawy ze skargi B. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

B. R. pismem procesowym z dnia (...) r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. Nr (...). Mocą wskazanej decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy decyzję Burmistrza R. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Pismem procesowym z dnia (...) r. organ odwoławczy udzielił odpowiedzi na skargę, w której podtrzymał stanowisko zajęte w decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyroku innego toczącego się postępowania sądowego.

W rozpatrywanej sprawie Sąd zetkną się z sytuacją przewidzianą powyżej przywołanym przepisem. Decyzje organów administracji wydane zostały w następstwie oddalenia skargi przez tutejszy Sąd wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 r. sygn. akt IV SA/Gl 458/15 od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza R. z dnia (...) r. o uchyleniu własnej decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków oraz o odmowie przyznania zasiłku rodzinnego. Od wskazanego powyżej wyroku z dnia 16 stycznia 2016 r. wywiedziona została skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, tym samym wyrok tutejszego Sądu nie posiada statusu prawomocnego. Skoro rozstrzygnięcie w niniejszym postępowaniu uzależnione jest od rozstrzygnięcia zapadłego przed innym sądem, zatem wyczerpana została wskazana przesłanka zawieszenia postępowania sądowego.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.