Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663974

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 734/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu postanawia: przyznać adwokatowi k.m. wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł. (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), w tym podatek VAT w kwocie 27,60 zł. (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 18 września 2012 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata a następnie Okręgowa Rada Adwokacka w K. wyznaczyła dla niego pełnomocnika w osobie adwokata k.m.

Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę T.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

Pismem z dnia 16 września 2013 r. pełnomocnik skarżącego złożyła skargę kasacyjną od powyższego wyroku jednocześnie wnosząc o zasądzenie kosztów udzielonej pomocy prawnej i oświadczając, że nie zostały one w żadnej części pokryte.

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną z dnia 16 września 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Szczegółowe zasady przyznawania wynagrodzenia reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, jednak nie mniej niż 120 zł. Z kolei według § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia w innej sprawie niż wymienione w pkt 1 lit. a i b powyższego przepisu stawka minimalna wynosi 240 zł. Ponadto, na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia, przedmiotowa opłata podlega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Pismo pełnomocnika skarżącego z dnia 16 września 2013 r. stanowi skargę kasacyjną, przy czym adwokat k.m. prowadziła niniejszą sprawę w pierwszej instancji. Zatem stawka minimalna za czynności dokonane przez nią w postępowaniu kasacyjnym wynosi 50% z kwoty 240 zł to jest 120 zł dodatkowo podlegających podwyższeniu o 23% stawki podatku VAT, to znaczy o kwotę 27,60 zł, co łącznie daje 147,60 zł.

W tym stanie rzeczy i zgodnie z poczynionymi wyżej wyliczeniami, na podstawie art. 250 p.p.s.a. oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i § 2 ust. 3 rozporządzenia, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.