Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785658

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 września 2015 r.
IV SA/Gl 704/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W. i R.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. (...) w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. (nadanym w dniu 1 lipca 2015 r.) pełnomocnik M.W. i R.W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie opłaty za pobyt domu pomocy społecznej.

Postanowieniem z dnia (...) r. nr (...) organ odwoławczy wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Następnie organ decyzją z dnia (...) r. nr (...) stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Odpis tego rozstrzygnięcia został doręczony pełnomocnikowi skarżących w dniu 22 czerwca 2015 r.

Ponadto Kolegium pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. nr (...) poinformowało Sąd, że skarżący nie wnieśli wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji z dnia (...) r. nr (...) stwierdzającej nieważność zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie to stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie takie może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

Jak wynika z akt sprawy, po wszczęciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji, organ ten w dniu (...) r. nr (...) wydał decyzję ostateczną mocą której stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji. Wobec tego decyzja organu, będąca przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu przestała istnieć, gdyż została wyeliminowana z obrotu prawnego. Czyni to postępowanie sądowoadministracyjne, zainicjowane wniesieniem skargi, bezprzedmiotowym.

Z wyżej wymienionych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.