Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2911442

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
IV SA/Gl 688/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sędziowie, del. WSA: Krzysztof Bogusz (spr.), Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi E.K. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie statusu bezrobotnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.