Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896435

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
IV SA/Gl 600/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek (spr.).

Sędziowie WSA: Stanisław Nitecki, Edyta Żarkiewicz-Kunicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi H.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.