Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663972

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 59/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Siudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.J., W. O. i J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku dla opiekuna postanawia odrzucić skargę W.O. i J. S.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. R. J., W. O. i J. S. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku dla opiekuna. Powyższa skarga została podpisana własnoręcznie jedynie przez R. J. Za J. S. i W. O. podpis zastępczy złożył R. J., wskazując że podpisuje się za J.S. bowiem ta nie otwiera drzwi, natomiast W. O. przebywa poza granicami kraju.

Na mocy zarządzenia z dnia 20 stycznia 2015 r. skarżący. S. i W.O. zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wskazane wezwanie zostało doręczone J. S. w dniu 9 lutego 2015 r. a W. O. w dniu 10 lutego 2015 r., co wynika z dowodów doręczenia znajdującego się w aktach sprawy (k. 28,29).

W zakreślonym przez Sąd terminie wskazany brak skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. Podstawowym natomiast wymogiem skuteczności pism procesowych jest ich podpisanie stosownie do treści art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Przepis art. 49 § 1 p.p.s.a. stanowi natomiast, iż w przypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w przypadku nieuzupełnienia przez skarżącego braków formalnych skargi sąd skargę odrzuca.

W niniejszej sprawie J.S. i W. O. zostali prawidłowo wezwani, w terminie 7 dni, do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie Omówiony wyżej brak formalny skargi nie został w zakreślonym przez Sąd terminie uzupełniony, dlatego Sąd w oparciu o regulację art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.