Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897886

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 17 maja 2011 r.
IV SA/Gl 589/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sędziowie: NSA Adam Mikusiński, WSA Edyta Żarkiewicz-Kunicka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2011 r. sprawy ze skargi H. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.