Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1785657

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 7 września 2015 r.
IV SA/Gl 57/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 7 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. i J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną wniesiona przez A. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt IV SA/GL 57/15.

Uzasadnienie faktyczne

Radca prawny A. D. działający w imieniu A.G. i J. G. pismem procesowym z dnia 26 maja 2015 r. wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 marca 2015 r. sygn. akt IV SA/GL 57/15 w przedmiocie informacji publicznej Stosownie do postanowień art. 177 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok (postanowienie) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Po myśli § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu nie mniej niż 100 zł.

W rozpatrywanej sprawie pełnomocnik skarżących w dniu 25 maja 2015 r. wpłacił kwotę 100 zł tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt IV SA/GL 57/15 pełnomocnik skarżących został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

W dniu 18 sierpnia 2015 r. do tutejszego Sądu wpłynęła kwota 50 zł tytułem opłaty skargi kasacyjnej za J. G., natomiast za A. G. kwota taka nie wpłynęła.

Stosownie do postanowień art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę kasacyjną w przypadku, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przedstawiony powyżej stan faktyczny pozwala stwierdzić, że A. G. nie uzupełniła braku formalnego skargi kasacyjnej.

W świetle powyższego, stosownie do postanowień art. 178 przywoływanej ustawy należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.