Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896216

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
IV SA/Gl 569/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sędziowie WSA: Małgorzata Walentek (spr.), Edyta Żarkiewicz-Kunicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi P. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.