Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894645

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 kwietnia 2011 r.
IV SA/Gl 568/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax (spr.).

Sędziowie WSA: Stanisław Nitecki, Edyta Żarkiewicz-Kunicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi P.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.