IV SA/Gl 562/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2391152

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 listopada 2017 r. IV SA/Gl 562/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Miliczek-Ciszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.W. i P.W. na postanowienie (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Pismami z dnia 2 czerwca 2017 r. P.W. i P.W. (dalej skarżący lub strony) reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na postanowienie (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...) r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia (...) r. uznające zarzuty zobowiązanego za nieuzasadnione.

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę P.W. i P.W.

Pismem z dnia 12 września 2017 r. reprezentujący skarżących adw. A.T. wniósł skargę kasacyjną od wskazanego powyżej postanowienia z dnia 7 sierpnia 2017 r.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 26 września 2017 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej dnia 4 października 2017 r., co wynika z dowodu zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k. 63 akt sądowych). W wyznaczonym przez Sąd terminie nie uiszczono wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. dalej p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi w myśl § 2 art. 230 p.p.s.a. są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Z kolei stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 26 września 2017 r. do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 4 października 2017 r. W związku z tym, termin przewidziany na uiszczenie wpisu od skargi upłynął bezskutecznie skarżącej w dniu 11 października 2017 r.

Tym samym wobec nieuiszczenia wymaganego wpisu skargę kasacyjną należało odrzucić zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.