Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884272

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 20 marca 2012 r.
IV SA/Gl 504/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Matan, Edyta Żarkiewicz-Kunicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2012 r. sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.