Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729751

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 czerwca 2015 r.
IV SA/Gl 489/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem procesowym datowanym na 30 kwietnia 2015 r. A.K. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia (...) r., nr (...) rozstrzygającą wobec niej o odmowie umorzenia nienależnie pobranego zasiłku okresowego.

Jak wynika z pieczęci umieszczonej na kopercie nadawczej (karta nr 5 akt niniejszej sprawy), strona nadała tę skargę pocztą, czyniąc to w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje.

Stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Zgodnie przy tym z art. 53 § 1 cytowanej regulacji, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Artykuł 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. określa natomiast, że skarga wniesiona po upływie wspomnianego terminu podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z dołączonego do akt administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru, doręczenie zaskarżonej decyzji A.K. nastąpiło w dniu 30 marca 2015 r. W konsekwencji, termin do wniesienia skargi upłynął odpowiednio w dniu 29 kwietnia 2015 r. (środa), czyli 30 dni od omawianej daty. Trzeba zaznaczyć, że w treści przywołanej decyzji zawarto prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie jej zaskarżenia.

Skarżąca nadała jednak skargę dopiero w dniu 30 kwietnia 2015 r., a równocześnie nie wniosła o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W tym stanie rzeczy nie budzi wątpliwości, że skargę należało uznać za spóźnioną i orzec o jej odrzuceniu, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.