IV SA/Gl 376/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2996956

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 sierpnia 2018 r. IV SA/Gl 376/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.G. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nagrody rocznej za służbę postanawia: podjąć postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.