Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644889

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 lutego 2015 r.
IV SA/Gl 351/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w części postanawia ustanowić dla skarżącego adwokata

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę A.G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...)

W piśmie z 27 stycznia 2015 r. zawierającym wniosek o sporządzenie uzasadnienia oraz wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności o skarżący wniósł także o przyznanie prawa pomocy w części.

Do wskazanego powyżej pisma dołączył urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, w którym wnosi o ustanowienie adwokata.

W treści wspomnianego formularza wnioskodawca oświadczył, iż gospodaruje samotnie, zamieszkuje w lokalu komunalnym o powierzchni 38 m2, nie posiada żadnych zasobów pieniężnych, przedmiotów wartościowych ani nieruchomości oraz że utrzymuje się z zasiłku stałego kwocie 240 zł. Nie stać go zatem na opłacenie profesjonalnego pełnomocnika, który sporządzi skargę kasacyjną od powołanego wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej "p.p.s.a.", stronie na jej wniosek może być przyznane prawo pomocy. Zgodnie zaś z art. 245 § 1 przywołanej regulacji, prawo pomocy może zostać udzielone w zakresie całkowitym lub częściowym.

Odnosząc się do wniosku A.G. godzi się podnieść, iż w myśl zasady sformułowanej w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym (czyli po myśli art. 245 § 3 tej ustawy, mogącym obejmować między innymi ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) następuje wtedy, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie uiścić pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dokonana tym kontekście analiza stanu majątkowego i sytuacji życiowej skarżącego doprowadziła do konkluzji, że spełnił on przesłankę warunkującą uwzględnienie zgłoszonego żądania.

Z oświadczeń wyżej wymienionego wynika jest osobą w podeszłym wieku 70 nie posiada on żadnych zasobów finansowych ani łatwego do spieniężenia majątku.

Z akt administracyjnych dołączonych do niniejszej sprawy (kwestionariusz wywiadu środowiskowego z dnia (...) r.) wynika natomiast, że jest osobą o znacznych stopniu niepełnosprawności utrzymującą się jedynie ze świadczeń pomocy społecznej.

W tym stanie rzeczy nie budzi wątpliwości, że skarżący nie jest w stanie wygenerować środków umożliwiających opłacenie fachowego pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku w swoim koniecznym utrzymaniu, co mając na uwadze, postanowiono jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.