Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1752877

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 lipca 2015 r.
IV SA/Gl 350/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w C. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na dzień 23 lutego 2015 r. A Sp. z o.o. w C. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Zaskarżone rozstrzygnięcie zawierające prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie jego zaskarżenia zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 10 lutego 2015 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie jako wniesionej z uchybieniem terminu względnie oddalenie. Wskazał, że w dniu 13 marca 2015 r. skarga została złożona osobiście przez pracownika spółki w organie.

Natomiast w dniu 27 kwietnia 2015 r. skarżąca spółka złożyła do tut. Sądu pismo, w którym podniesiono, że skarga została złożona w terminie, bowiem zaskarżona decyzja została doręczona w dniu 11 lutego 2015 r., a nie jak wskazuje organ w dniu 10 lutego 2015 r. Ponadto argumentowano, że skarga pierwotnie została wysłana w dniu 6 marca 2015 r. na adres organu, tj. C. ul. (...), choć adresatem tej przesyłki został wskazany Wojewódzki Sąd Administracyjny z siedzibą w C. Zdaniem skarżącej spółki określenie jako odbiorcy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w C. przy ul. (...) nie ma w przedmiotowej sprawie znaczenia, ponieważ adresatem skargi jest Sąd, a skarga została przekazana za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Jako dowód tych twierdzeń załączono do pisma kopie dziennika korespondencji datowaną na 6 marca 2015 r. w której wskazano adresata (WSA w Gliwicach, ul. (...),(...) C.) i kserokopię koperty zwróconą z adnotacją "adresat nieznany pod tym adresem".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, a zgodnie z treścią art. 54 § 1 wyżej cytowanej ustawy, wniesienie skargi odbywa się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Z kolei po myśli art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozpoznawanym przypadku zaskarżona decyzja Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) została doręczona stronie skarżącej w dniu 10 lutego 2015 r., co potwierdził pracownik spółki własnoręcznym podpisem i pieczęcią spółki na zwrotnym potwierdzeniu odbioru decyzji. Twierdzenia strony o dokonaniu doręczenia przesyłki w dniu 11 lutego 2015 r. nie zostały w żaden sposób potwierdzone. W związku z tym trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi (liczony od dnia doręczenia decyzji 10 lutego 2015 r.) upłynął 12 marca 2015 r. Ponadto skargę należało wnieść w trybie art. 54 § 1 p.p.s.a. (zgodnie z pouczeniem zawartym w treści decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojewody (...) na adres (...) C., ul. (...)) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Tymczasem strona skarżąca nadała skargę w dniu 6 marca 2015 r., jednakże błędnie wpisała jako adresata (zamiast organ) WSA w Gliwicach z siedzibą przy ul. (...) w C., co spowodowało jej zwrócenie do nadawcy. Takie nadanie skargi nie może zostać uznane za skuteczne jej wniesienie w rozumieniu art. 54 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu. Przesyłka zawierająca skargę nadana w urzędzie pocztowym powinna być zaadresowana do organu administracji, o którym mowa w art. 54 § 1 p.p.s.a. oraz musi być dotrzymany termin, o którym mowa w art. 53 § 1 tej ustawy.

Wobec powyższego za datę wniesienia skargi należy uznać złożenie jej przez skarżącą spółkę w dniu 13 marca 2015 r. w siedzibie organu, co nastąpiło po upływie terminu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł jak na wstępie.

Na marginesie należy dodać, że skarżąca spółka nie opłaciła wpisu od skargi, co mogłoby skutkować jej odrzuceniem na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.