Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1526376

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 11 lutego 2014 r.
IV SA/Gl 347/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Sędziowie WSA: Małgorzata Walentek, Edyta Żakiewicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2014 r. sprawy ze skargi S. R. na decyzję Rektora Politechniki (...) w G. z dnia (...) nr (...) przedmiocie stypendium socjalnego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. Dyrektor Kolegium Języków Obcych Politechniki (...) na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), art. 104 i art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej k.p.a., uchylił decyzję ostateczną z dnia (...) r. o przyznaniu stypendium socjalnego skarżącej S. R. i odmówił przyznania jej stypendium socjalnego. Decyzja powyższa została doręczona w dniu 19 grudnia 2012 r.

W piśmie z dnia 4 stycznia 2013 r. (data złożenia w siedzibie organu) skarżąca wniosła odwołanie od powyższej decyzji i jednocześnie złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Decyzją z dnia (...) r. organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu przedstawił przebieg postępowania w sprawie i podniósł, że po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, nie stwierdził wystąpienia okoliczności, stanowiących podstawę uwzględnienia odwołania.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, S. R. wniosła o uchylenie powyższej decyzji. W uzasadnieniu skargi przedstawiła ocenę zasadności odmowy przyznania jej stypendium socjalnego.

Organ odwoławczy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Na rozprawie skarżąca podtrzymała skargę.

Pełnomocnik organu wskazała, że wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania z dnia 4 stycznia 2013 r. nie został rozpoznany, a rozpoznano samo odwołanie - wniesione z uchybieniem terminu. Jednocześnie podkreśliła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie i wniosła o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie podkreślić należało, że sądy administracyjne zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie swojej właściwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym § 2 tego przepisu stanowi, iż kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Natomiast na podstawie przepisu art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Sąd, uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla zaskarżoną decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi; naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, bądź naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, bądź inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Ponadto stwierdza nieważność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach, albo stwierdza ich wydanie z naruszeniem prawa.

Jednocześnie - według art. 134 § 1 p.p.s.a. - Sąd dokonuje kontroli rozstrzygnięć administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, nie będąc związany zarzutami, podstawą prawną i wnioskami sformułowanymi w skardze.

W wyniku przeprowadzenia kontroli zaskarżonej decyzji w powyższym zakresie, stwierdzić należało, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa, stanowiącym podstawę stwierdzenia jej nieważności.

Zgodnie bowiem z art. 129 § 2 k.p.a., odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Akta administracyjne zawierają potwierdzenie odbioru decyzji organu pierwszej instancji (przez siostrę skarżącej) - w dniu 19 grudnia 2012 r.

Wobec tego termin wniesienia odwołania upłynął w dniu 2 stycznia 2013 r. Tymczasem odwołanie zostało złożone w siedzibie organu w dniu 4 stycznia 2013 r. i równocześnie został złożony wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Podkreślenia przy tym wymaga, że akta zawierają pismo organu I instancji z dnia (...) r. stwierdzające, że w dniu 4 stycznia 2013 r. S. R. złożyła w dziekanacie Kolegium Języków Obcych odwołanie od decyzji organu I instancji. Ponadto wśród załączników - na pierwszym miejscu - został wymieniony wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Pomimo tego, organ odwoławczy nie rozpoznał wniosku o przywrócenie terminu i wydał rozstrzygnięcie w przedmiocie odwołania od decyzji organu pierwszej instancji, która była już wówczas ostateczna. Stanowiło to rażące naruszenie przepisów postępowania administracyjnego.

W podsumowaniu wskazać zatem należało, że rozpoznanie przez organ drugiej instancji, odwołania od ostatecznej decyzji i jednoczesne pominięcie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od tej decyzji, stanowiło rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

Wobec tego - na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. - Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji.

Z uwagi na rodzaj rozstrzygnięcia wydanego w niniejszej sprawie, rozpoznanie zarzutów skargi, uznać należało za przedwczesne.

Ponadto bezprzedmiotowe było orzeczenie w zakresie art. 152 p.p.s.a., gdyż zaskarżona decyzja nie miała przymiotu wykonalności, jako utrzymująca w mocy decyzję o odmowie przyznania stypendium socjalnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.