Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663967

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 329/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kozicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy w formie pobytu w całodobowym ośrodku wsparcia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C., decyzją z dnia (...) nr (...) po rozpoznaniu odwołania A. Ł. od decyzji z dnia (...) przyznającej pomoc w formie pobytu w całodobowym ośrodku wsparcia, umorzyło jako bezprzedmiotowe postępowanie odwoławcze.

Powyższa decyzja organu odwoławczego zawierająca prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie jej zaskarżenia została doręczona skarżącej w dniu 19 stycznia 2015 r., co wynika z kserokopii zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji znajdującej się w aktach administracyjnych.

W dniu 19 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga A. Ł. na powołaną na wstępie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie IV KO/Gl 20/15 w dniu 23 lutego 2015 r. przekazał organowi odwoławczemu skargę celem nadania jej dalszego biegu. Następnie w dniu 2 kwietnia 2015 r. do Sądu wpłynęła skarga wraz z aktami administracyjnymi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę do sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy stanowi natomiast, iż skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu przez sąd.

Ustawa w art. 54 § 1 wymaga, aby skargi wnoszone były za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi. Natomiast wpływ skargi bezpośrednio do sądu skutkuje koniecznością jej przekazania właściwemu organowi, a za datę wniesienia skargi uważa się dzień nadania tej skargi przez sąd do organu administracyjnego.

Zaskarżona decyzja została doręczona stronie skarżącej w dniu 19 stycznia 2015 r., tym samym termin do złożenia skargi upłynął w dniu 18 lutego 2015 r. Tymczasem skarżąca nadała skargę bezpośrednio do Sądu, do którego wpłynęła ona w dniu 19 lutego 2015 r. i Sąd przekazał ją organowi w dniu 23 lutego 2015 r. Skargę należy zatem uznać za wniesioną z uchybieniem terminu do jej złożenia, bowiem została ona nadana po upływie przepisanego terminu.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.