Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663966

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 328/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy w formie pobytu w hotelu postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 19 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga A.Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy w formie pobytu w hotelu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zarządzeniem w sprawie zarejestrowanej pod sygn. IV KO 20/15 orzekł o przekazaniu skargi organowi celem nadania jej dalszego biegu stosownie do wymogu zawartego w treści art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - zwanej dalej w skrócie jako p.p.s.a.). Przekazanie skargi nastąpiło 23 lutego 2015 r. (data nadania korespondencji zawierającej skargę).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi natomiast, iż skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu przez sąd.

Stosownie do regulacji zawartej w art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Natomiast wpływ skargi bezpośrednio do sądu skutkuje koniecznością jej przekazania właściwemu organowi, a za datę wniesienia skargi uważa się dzień nadania tej skargi przez sąd do organu administracyjnego (vide postanowienie NSA z dnia 13 marca 2015 r., sygn. akt II OSK 490/15, orzeczenie dostępne w bazie orzeczniczej NSA).

Jak wynika z akt sprawy, zaskarżone orzeczenie zostało doręczone stronie skarżącej do rąk dorosłego domownika w dniu 19 stycznia 2015 r., tym samym termin do złożenia skargi upłynął w dniu 18 lutego 2015 r. Skarga została natomiast błędnie nadana bezpośrednio do Sądu, który przekazał ją następnie organowi w dniu 23 lutego 2015 r. (data nadania skargi do organu znajdująca się w aktach IV KO/Gl 20/15), gdyż jak już wcześniej wskazano skargę można skutecznie wnieść wyłącznie za pośrednictwem organu. Nie ulega zatem wątpliwości, że późniejsze nadanie skargi do organu nastąpiło z uchybieniem terminu do jej wniesienia.

Mając na względzie powyższe Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.