IV SA/Gl 32/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2645715

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. IV SA/Gl 32/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prezydenta Miasta B. na uchwałę Rady Miejskiej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta B. postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z dnia 23 listopada 2017 r. odrzucił skargę Prezydenta Miasta B. wniesioną na uchwałę na uchwałę Rady Miejskiej W B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta B.

Po rozpoznaniu wniesionej od wskazanego powyższego postanowienia skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 października 2018 r. sygn. II OSK 2815/18 uchylił zaskarżone postanowienie.

Odpowiadając na wezwanie Sądu pełnomocnik Prezydenta Miasta B. stwierdził, że Prezydent nie podtrzymuje skargi inicjującej postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. zwanej dalej w skrócie p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę, a czynność ta wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Natomiast zgodnie z regulacją art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

Mając na uwadze przedstawione wyjaśnienia, Sąd stwierdza, że pismem z dnia 4 kwietnia 2019 r. skarżący cofnął skargę zaś Sąd, rozpoznając złożone przez skarżącego oświadczenie, nie stwierdził, aby w sprawie zachodziły wskazane powyżej przesłanki ograniczające dopuszczalność cofnięcia skargi, wobec czego cofnięcie skargi należało uznać za skuteczne.

W związku z powyższym, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.