Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663965

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 310/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Siudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na pismo (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku ustalenia uprawnień do nagrody rocznej za służbę w Policji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 października 2013 r. mł. asp. A.W. zwrócił się do (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. o ustalenie przyczyny, z powodu której został pominięty przy wypłacie nagrody rocznej oraz ekwiwalentu za sorty mundurowe za rok 2012. Jednocześnie A. W. poinformował, że został zawieszony w czynnościach służbowych od dnia 1 stycznia 2013 r. i odszedł na emeryturę od 30 kwietnia 2013 r.

W odpowiedzi Komendant Wojewódzki Policji w K. w piśmie z dnia 15 października 2013 r. nr (...) oświadczył, że obniżenie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej następuje za rok kalendarzowy, w którym policjant popełnił przestępstwo, a jeżeli nagroda została już wypłacona-za rok, w którym postępowanie w tej sprawie zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem lub policjant został zwolniony ze służby (art. 110 ust. 8 ustawy o Policji). Jednocześnie Komendant wskazał, że w przypadku A.W. nie budzi wątpliwości fakt, że nagroda roczna z tytułu służby pełnionej w 2012 r. nie została wypłacona oraz że toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o popełnienie w 2012 r. szeregu przestępstw umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego, popełnionych w związku z pełnieniem funkcji publicznej, o charakterze korupcyjnym. W tym stanie rzeczy, tj. braku prawomocnego orzeczenia, brak jest możliwości stwierdzenia czy będzie A.W. przysługiwała nagroda roczna. Pismo to zostało odebrane przez skarżącego w dniu 21 października 2013 r.

W piśmie z dnia 16 lutego 2015 r. A. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na powyższe pismo (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia (...) r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Z kolei art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. stanowi, że Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W niniejszej sprawie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał dnia 20 listopada 2013 r. Tymczasem A. W. złożył skargę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w K. dopiero dnia 16 lutego 2015 r.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., skargę, jako spóźnioną, należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.