Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874893

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 22 listopada 2013 r.
IV SA/Gl 285/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik (spr.).

Sędziowie: NSA Adam Mikusiński, WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2013 r. sprawy ze skargi A. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.