Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 823914

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 6 czerwca 2011 r.
IV SA/Gl 283/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.R. na decyzję (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi postanawia przywrócić termin.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) J.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę za pośrednictwem (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. W piśmie domagał się "ponownego rozpatrzenia prośby o uznanie choroby zawodowej". Skarga ta została rozdzielona na dwie odrębne sprawy o sygn. IV SA/Gl 282/11 i IV SA/Gl 283/11. Skarga na decyzję (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej została zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Gl 283/11. W każdej ze spraw skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dodatkowych dwóch odpisów skargi.

Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę wniesioną przez J.R. na decyzję (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej w sprawie IV SA/Gl 283/11. W uzasadnieniu decyzji Sąd wskazał, że J.R. pomimo prawidłowego doręczenia wezwania do uzupełnienia braku w dniu (...) z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższej czynności, nie nadesłał dwóch odpisów skargi.

Pismem nadanym w dniu (...) pełnomocnik skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi. Do pisma dołączył dwa odpisy skargi. Stwierdził, że po rozdzieleniu skargi na dwie odrębne sprawy sądowe o sygn. akt IV SA/Gl 282/11 i IV SA/Gl 283/11 w dniu (...) skarżącemu zostały doręczone dwa wezwania o uzupełnienie braków formalnych skargi poprzez dołączenie jej dwóch odpisów (w sumie czterech - po dwa do każdej sprawy). Pełnomocnik podkreślił, że skarżący nie zorientował się, że wezwania dotyczą dwóch różnych spraw, ponieważ dołączył dwa odpisy skargi do sprawy o sygn. akt IV SA/Gl 282/11. Po wydaniu przez Sąd postanowienia z dnia 12 kwietnia 2011 r. skarżący w trakcie przeglądania akt sądowych w dniu (...) dowiedział się, że toczą się dwie odrębne sprawy, wywołane skargą złożoną w dniu (...). Zdaniem pełnomocnika okolicznościami uzasadniającymi wniosek o przywrócenie terminu jest podeszły wiek J.R. oraz kompletny brak rozeznania i zorientowania w sprawach sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwana dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie natomiast z treścią art. 87 § 1 - 4 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Zdaniem Sądu pełnomocnik skarżącego spełnił przesłanki warunkujące przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi. Pełnomocnik należycie uprawdopodobnił, że skarżący nie wiedział o rozdzieleniu spraw do dwóch odrębnych postępowań. Pomimo doręczenia dwóch wezwań o uzupełnienie braków skarżący po zapoznaniu się z ich treścią nie zorientował się, iż są to wezwania dla dwóch różnych spraw. Wysłał dwa odpisy skargi do sprawy o sygn. akt IV SA/Gl 282/11. Skarżący, który jest osobą w podeszłym wieku, nawet dokładając należytej staranności, mógł pozostawać w przekonaniu, iż skoro wniósł jedną skargę, to toczy się tylko jedno postępowanie przed Sądem. O rozdzieleniu spraw dowiedział się dopiero w dniu (...) w trakcie przeglądania akt sądowych. Należy zatem przyjąć, iż z tym dniem ustała przyczyna uchybienia terminu. Pełnomocnik składając wniosek o przywrócenie terminu w dniu (...) i jednocześnie wnosząc dwa odpisy skargi, spełnił przesłanki do przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi.

Wobec powyższego, na podstawie art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, uwzględnił wniosek o przywrócenie terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.