Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894665

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 10 marca 2011 r.
IV SA/Gl 271/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek.

Sędziowie WSA: Beata Kalaga-Gajewska, Edyta Żarkiewicz-Kunicka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2011 r. sprawy ze skargi E.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.