Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1446094

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 kwietnia 2014 r.
IV SA/Gl 217/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. H. (H.) na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie statusu bezrobotnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

D. H. pismem z dnia 26 stycznia 2014 r. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach decyzję Wojewody (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie statusu bezrobotnego. Skarga nie została przez skarżącego podpisana.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 25 lutego 2014 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

Przesyłka zawierająca wezwanie została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 17 marca 2014 r. (k. 14 akt sądowych). Skarżący do dnia wydania niniejszego postanowienia nie podpisał skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Natomiast zgodnie z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Skarżący pomimo skutecznego doręczenia wezwania, w wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 24 marca 2012 r. nie podpisał wniesionej skargi, co wobec kategorycznej treści z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi podstawę jej odrzucenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.