Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431948

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 4 marca 2014 r.
IV SA/Gl 180/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. O. na rozkaz personalny Komendanta Miejskiego Policji w C. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Komendant Miejski Policji w C. rozkazem personalnym z dnia (...) r. nr (...) zwolnił A. O. ze służby w Policji z dniem (...) r. W decyzji zawarto pouczenie, iż stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Od powyższej decyzji strona nie wniosła odwołania.

Pismem z dnia (...) grudnia 2013 r. A. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na powyższą decyzję organu pierwszej instancji, domagając się jej uchylenia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.). Z treści przywołanego wyżej uregulowania wynika, że do wojewódzkiego sądu administracyjnego można złożyć skargę tylko na taką decyzję administracyjną, która została wydana w wyniku rozpatrzenia odwołania wniesionego przez stronę w postępowaniu administracyjnym, a zatem na decyzję organu drugiej instancji.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł skargę na decyzję organu pierwszej instancji - rozkaz personalny Komendanta Miejskiego Policji w C. z dnia (...) r. nr (...), od której stronie przysługiwało odwołanie. Tymczasem skarga przysługuje jedynie na decyzję organu drugiej instancji, wydaną w wyniku rozpoznania odwołania.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż wymienione w art. 58 § 1 pkt 1-5 p.p.s.a. Niedopuszczalność skargi z innych przyczyn występuje w szczególności, gdy skarga zostanie wniesiona na decyzję organu pierwszej instancji, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.