IV SA/Gl 179/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871074

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 sierpnia 2013 r. IV SA/Gl 179/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Mikusiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia: podjąć postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 grudnia 2012 r., sygn. akt IV SA/Gl 179/12, w związku z ustaniem przyczyny zawieszenia;

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.