Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884189

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 23 listopada 2012 r.
IV SA/Gl 1654/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Szczepan Prax (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Kalaga-Gajewska, Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2012 r. sprawy ze skargi D. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.