IV SA/Gl 146/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644634

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 lutego 2015 r. IV SA/Gl 146/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.B. na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji oraz rozkazu personalnego Komendanta Miejskiego Policji w D. z dnia 2(...) r. Nr (...) postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji oraz rozkazu personalnego.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 8 stycznia 2015 r. G.B., reprezentowany przez pełnomocnika radcę prawnego J.W., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia (...) r. Nr (...), na mocy której utrzymano w mocy rozkaz personalny Komendanta Miejskiego Policji w D. z dnia (...) r. Nr (...) o zwolnieniu skarżącego ze służby w Policji.

W treści skargi został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania wyżej wymienionej decyzji i poprzedzającego ją rozkazu personalnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Natomiast art. 61 § 5 p.p.s.a. stanowi, iż postanowienie, o którym mowa w § 3, sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych należy podkreślić, że w sytuacji gdy skarżący nie wskazuje we wniosku o wstrzymanie wykonania w całości bądź w części aktu albo czynności ani na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, ani tych przesłanek w ogóle nie uzasadnia, to obowiązkiem sądu jest poszukiwanie tych okoliczności (por. postanowienie NSA z dnia 28 marca 2013 r., sygn. akt II OZ 217/13, LEX nr 1299496). Tym samym brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę (por. postanowienie NSA z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. akt II GZ 323/13, LEX nr 1346945).

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji (...) Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia (...) r. Nr (...), na mocy której utrzymano w mocy rozkaz personalny Komendanta Miejskiego Policji w D. z dnia (...) r. Nr (...) o zwolnieniu G.B. ze służby w Policji. Wniosek ten nie został jednak uzasadniony. W ocenie Sądu również w treści skargi z dnia 8 stycznia 2015 r. radca prawny J.W. nie odniósł się w żaden sposób do powyższego wniosku a jedynie sformułował zarzuty przeciwko zaskarżonej decyzji, co w konsekwencji uniemożliwia dokonanie przez Sąd oceny merytorycznej tego wniosku.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.