IV SA/Gl 1244/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644647

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 lutego 2015 r. IV SA/Gl 1244/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Nitecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 grudnia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga P.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r., nr (...), utrzymującą w mocy rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta B. z dnia (...) r. o odmowie przyznania zasiłku celowego.

Skarga ta stanowiła kserokopię i nie została przez wyżej wymienionego podpisana (zawierała jedynie kserokopię podpisu).

Wobec powyższego, pismem z dnia 12 stycznia 2015 r., wystosowanym na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 30 grudnia 2014 r., skarżącego wezwano do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez jej podpisanie. Wyjaśniono przy tym, że usunięcie wspomnianego braku może nastąpić poprzez nadesłanie dodatkowego egzemplarza skargi opatrzonego własnoręcznym podpisem lub przez podpisanie skargi w siedzibie tutejszego Sądu. Na wykonanie wezwania stronie wyznaczono termin 7 dni, pouczając ją o rygorze odrzucenia skargi.

Jak wynika z dołączonego do akt sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru, przywołane wezwanie z dnia 12 stycznia 2015 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 16 stycznia 2015 r., a zatem wyznaczony w jego treści termin upłynął odpowiednio z dniem 23 stycznia 2015 r.

W terminie tym skarżący nie dopełnił czynności procesowej, o którą został wezwany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Jeden z takich wymogów określony został w art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., który stanowi, iż każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Jeżeli wskutek niezachowania warunków formalnych pismo nie może otrzymać prawidłowego biegu, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie w terminie 7 dni (art. 49 § 1 p.p.s.a.).

Jak więc wynika z powyższego, P.S. obowiązany był w wyznaczonym przez Sąd siedmiodniowym terminie nadesłać egzemplarz skargi opatrzony jego własnoręcznym podpisem, lub podpisać skargę w siedzibie Sądu, aby mogła ona otrzymać dalszy bieg.

W tym miejscu należy wskazać, że po myśli art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - o czym strona została prawidłowo pouczona - w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych skargi w zakreślonym terminie, sąd orzeka o jej odrzuceniu.

Skoro zatem skarżący nie uzupełnił braków formalnych swojej skargi w terminie, który został wyznaczony w stosownym wezwaniu, to skargę należało odrzucić działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.

Niezależnie od powyższego skarga podlega odrzuceniu także na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., gdyż została nadana przez P.S. pocztą w dniu 25 listopada 2014 r., a zatem po upływie trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia, określonego w art. 53 § 1 tej ustawy. Zaskarżona decyzja została mu bowiem doręczona w dniu 24 października 2014 r., a tym samym wspomniany termin upłynął z dniem 24 listopada 2014 r. (poniedziałek).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.