IV SA/Gl 1133/17, Otwartość i jawność naboru na stanowisko urzędnicze. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2505669

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 maja 2018 r. IV SA/Gl 1133/17 Otwartość i jawność naboru na stanowisko urzędnicze.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kozicka.

Sędziowie WSA: Bożena Miliczek-Ciszewska (spr.), Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2018 r. sprawy ze skargi M. R. na czynność Prezydenta Miasta D. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie naboru na stanowisko urzędnicze stwierdza bezskuteczność zaskarżonej informacji Prezydenta Miasta D. z dnia (...) r. o nr (...) o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim w D. na stanowisko podinspektora w (...).

Uzasadnienie faktyczne

Prezydent Miasta D. (dalej organ), na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału A o zatrudnienie pracownika, w dniu 14 września 2017 r. ogłosił nabór na wolne stanowisko: Podinspektor w Wydziale A.

W ogłoszeniu jako wymagania niezbędne wskazano wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomicznej, administracyjnej lub prawo oraz znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy Ordynacja podatkowa oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Nadto w ogłoszeniu sprecyzowano zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku. Jako zadania główne wskazano: 1) Prowadzenie bazy podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (osób fizycznych - w tym również prowadzących działalność gospodarczą), 2) Ustalanie wymiaru podatków w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (osób fizycznych - w tym również prowadzących działalność gospodarczą) poprzez prowadzenie postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji, 3) Obsługa podatników w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (okresowo - wg harmonogramu) bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta, 4) Przeprowadzanie kontroli podatkowych i oględzin u podatników w ramach prowadzonego postępowania podatkowego. Jako zadania pomocnicze wskazano: 1) Udzielanie informacji telefonicznych podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - osobom fizycznym (w tym również prowadzącym działalność gospodarczą), 2) Inne prace zlecone przez Kierownika Referatu Wymiaru Podatków i Naczelnika Wydziału Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji Podatków.

Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w D. w dniu 14 września 2017 r. Kandydaci mieli możliwość składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 29 września 2017 r. Do procedury naboru przystąpiło 16 kandydatów, w tym M.R. (dalej strona lub skarżący).

Wstępna ocena dokumentów aplikacyjnych pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze została dokonana przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 3 października 2017 r. W dniu 3 października 2017 r. Komisja Rekrutacyjna poinformowała, że do następnego etapu naboru zakwalifikowano 10 kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. W tej Informacji podano, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta, a kandydaci do niej zakwalifikowani zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie. Informacja została udostępniona w BIP i umieszczona na tablicy ogłoszeń UM w D.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Informacja o wynikach naboru została w dniu (...) r. udostępniona w BIP i umieszczona na tablicy ogłoszeń UM w D. W tej Informacji organ podał, że w wyniku zakończenia procedury naboru na przedmiotowe stanowisko została wybrana D.P. zamieszkała w D., która spełniła w największym stopniu wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Wskazano, że wykazała się znajomością przepisów prawa z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy Ordynacja podatkowa oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie kandydatura ww. została uznana za spełniająca wymagania.

Strona w piśmie z dnia 18 października 2017 r. zatytułowanym "odwołanie", skierowanym - za pośrednictwem organu - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach podała, że odwołuje się od wyników naboru na wyżej opisane stanowisko urzędnicze, zamieszczonego w BIP UM w D. w dniu 14 października 2017 r. Skarżący wskazał, że w terminie złożył stosowne dokumenty wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności - w myśl art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych; tym samym spełnił wszystkie wskazane wymagania formalne dopuszczające go do kolejnych etapów naboru.

Przy piśmie z dnia 21 listopada 2017 r. Prezydent Miasta D. przekazał to odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odwołując się do poglądów prezentowanych w judykaturze, zgodnie z którymi informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ma charakter czynności, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369.; dalej ustawa p.p.s.a.).

Organ wniósł o oddalenie skargi. Uzasadniając to żądanie opisał wyżej zaprezentowany przebieg postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Wskazał przy tym, że poza przepisami powszechnie obowiązującymi w tym postępowaniu stosowano Zarządzenie nr (...) Prezydenta Miasta D. z dnia (...) r. w sprawie: regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w D. Organ podał, że spośród 16 ofert Komisja nie zakwalifikowała do kolejnego etapu naboru 5 kandydatów, wśród których był skarżący. Skarżący co prawda złożył dokumenty aplikacyjne w terminie, ale nie został dopuszczony do kolejnego etapu naboru ze względu na fakt, że legitymuje się wykształceniem wyższym niezgodnym z wymaganym na danym stanowisku pracy. Wskazano, że strona uzyskała tytuł magistra na kierunku (...) w K. Wykształcenie to nie przystawało do wymagań dla stanowiska pracy, na które kandydował; co uzasadniono poprzez porównanie charakterystyki kierunku, który ukończył kandydat (umieszczonej na stronie internetowej B w K.) z zakresem zadań pracownika, który miał zostać wybrany w postępowaniu. Organ podkreślił, że Komisja oceniła, iż skarżący nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze, gdyż jego wykształcenie nie jest wykształceniem o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań wymienionych w ogłoszeniu. Komisja kierowała się również treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.), które wymaga zatrudnienia na stanowisku podinspektora osób posiadających wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na konkretnym stanowisku, a skarżący takowego nie posiadał.

W dniu 13 grudnia 2017 r. Sąd wezwał skarżącego do wskazania w terminie 7 dni, czy jego pismo z dnia 18 października 2017 r. stanowi odwołanie do Kolegium, czy skargę do tutejszego Sądu, pod rygorem przyjęcia, że pismo stanowi skargę. Skarżący odebrał to pismo w dniu 28 grudnia 2017 r. i nie udzielił odpowiedzi na nie. Tym samym Sąd przyjął, że pismo stanowi skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do postanowień art. 3 § 2 ustawy p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej w zakresie skarg na: decyzje administracyjne; postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu; inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw; pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej; akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego; bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a; bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1 - 3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

W okolicznościach badanej sprawy kontroli Sądu podlegała legalność Informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Co prawda skarżący nie został zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru ze względu na fakt, iż legitymuje się wykształceniem wyższym niezgodnym z wymaganym na danym stanowisku pracy jednak skarżenie czynności niedopuszczenia do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego nie jest możliwe (por. wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn. akt I OSK 2966/15, LEX nr 2293633 oraz przywołane tamże poglądy wyrażone w uchwale składu 7 sędziów NSA z dnia 13 kwietnia 2015 r., sygn. akt I OPS 5/14 dotyczące charakteru aktów i czynności podejmowanych w toku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły). Dopiero informacja o wyniku naboru, która kończy postępowanie rekrutacyjne stanowi czynność w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a. Pochodzi bowiem od organu i rozstrzyga o prawach kandydata. Tym samym skarga prawidłowo została wniesiona na czynność - Informację o wynikach naboru z dnia (...) r. Skarżący jako uczestnik postępowania konkursowego, którego uprawnień dotyczyła przedmiotowa czynność, miał interes prawny do wniesienia skargi; skarga została wniesiona w terminie.

Zgodnie z art. 146 § 1 ustawy p.p.s.a. sąd uwzględniając skargę między innymi na czynność, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy p.p.s.a. stwierdza bezskuteczność tej czynności. Przepis art. 145 § 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio. Odesłanie do odpowiedniego stosowania art. 145 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a. oznacza, że sąd uwzględniając skargę na zaskarżoną czynność stwierdza jej bezskuteczność, jeżeli doszło do: a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, b) naruszenia prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, c) innego naruszenia przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd nie ma możliwości stwierdzenia nieważności czynności pomimo kwalifikowanego charakteru naruszeń prawa.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko: Podinspektor w Wydziale A w Urzędzie Miasta D. toczyło się w oparciu o zasady wynikające z regulacji zamieszczonej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, dalej ustawa).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.

Art. 13 ustawy stanowi, że ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352), zwanym dalej "Biuletynem", oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór (ust. 1). Ogłoszenie o naborze powinno zawierać: 1) nazwę i adres jednostki; 2) określenie stanowiska; 3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe; 4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku; 4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku; 4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%; 5) wskazanie wymaganych dokumentów; 6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów (ust. 2). Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 3, określa się w sposób następujący: 1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku; 2) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku (ust. 2a). Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (ust. 2b). Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie (ust. 3). Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze (ust. 4).

Stosownie do art. 13a ustawy w toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata (ust. 1). Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1 (ust. 2).

Zgodnie z art. 14 ustawy z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół (ust. 1). Protokół zawiera: 1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2, przedstawianych kierownikowi jednostki; 2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne; 3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 4) uzasadnienie dokonanego wyboru; 5) skład komisji przeprowadzającej nabór (ust. 2).

Art. 15 ust. 1 i 2 ustawy stanowi, że niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy (ust. 1). Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 1) nazwę i adres jednostki; 2) określenie stanowiska; 3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; 4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

Nadto w badanym postępowaniu rekrutacyjnym stosowano zasady przyjęte w Zarządzeniu nr (...) Prezydenta Miasta Dąbrowa G. z dnia (...) r. w sprawie: regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w D. (dalej zarządzenie).

Stosownie do tej regulacji decyzję o rozpoczęciu naboru podejmuje Prezydent Miasta, na podstawie wniosku o zatrudnienie pracownika, złożonego przez kierownika komórki organizacyjnej (§ 2 ust. 2 zarządzenia). Nabór obejmuje: powołanie Komisji Rekrutacyjnej, ogłoszenie o naborze, przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych, postępowanie sprawdzające, na które składa się wstępna ocena dokumentów aplikacyjnych, po której publikuje się informację dotyczącą liczby kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz rozmowa kwalifikacyjna lub pisemny test wiedzy, sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru, podjęcie decyzji o zatrudnieniu, ogłoszenie wyników naboru, podpisanie umowy o pracę (§ 3 ust. 1 zarządzenia). Na każdym etapie postępowania nabór może zostać unieważniony przez Prezydenta Miasta (§ 3 ust. 6 i 7 zarządzenia). Wstępna ocena dokumentów aplikacyjnych polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów oraz porównaniu danych zawartych w aplikacji z wymaganiami niezbędnymi określonymi w ogłoszeniu. Wynikiem tej oceny jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata na wolnym stanowisku urzędniczym (§ 7 ust. 1 i 2 zarządzenia). Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru są powiadamiani o tym telefonicznie w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy kwalifikacyjnej oraz ewentualnie pisemnego testu wiedzy (§ 7 ust. 4 w zw. z § 8, § 9 i § 3 ust. 2 i 3 zarządzenia). Po przeprowadzeniu naboru Komisja Rekrutacyjna wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, a decyzję o zatrudnieniu podejmuje Prezydent Miasta (§ 10 ust. 1, 5 i 6 zarządzenia). Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze jest ogłaszany wynik naboru, a regulacja w tym zakresie zawarta w zarządzeniu powiela treść art. 15 ust. 1 i 2 ustawy (§ 11 zarządzenia).

W realiach sprawy w wyniku wstępnej oceny dokumentów aplikacyjnych skarżący nie został zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru ze względu na fakt, iż legitymuje się wykształceniem wyższym niezgodnym z wymaganym na danym stanowisku pracy. Jako wymagania niezbędne z zakresie wykształcenia określono wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomicznej, administracyjnej lub prawo. Skarżący przedłożył kserokopię dyplomu ukończenia studiów na kierunku (...). Nie odpowiada to literalnie sprecyzowanym wymaganiom dotyczącym wykształcenia. Jakkolwiek dyplom został wystawiony przez Uniwersytet B w K. Wydział (...), to z ogólnodostępnej strony internetowej tego Uniwersytetu jednoznacznie wynika, że dla kierunku (...). Specjalności widniejącej na dyplomie skarżącego w ramach kierunku (...) nie wymieniono. Zarządzanie służbami publicznymi i społecznymi zostało określone jako specjalność w ramach innego kierunku: Gospodarka i zarządzanie publiczne. W odpowiedzi na skargę organ podał, że przeprowadzono bliższą analizę i ze strony internetowej uczelni uzyskano informację, że studia dedykowane są osobom, które w przyszłości zamierzają swoja karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Absolwent tego kierunku dysponuje ogólnym i specjalistycznym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, dającym podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa i państwa. W szczególności omawiany kierunek kształtuje umiejętność identyfikowania relacji pomiędzy położeniem jednostek i grup społecznych, działań podejmowanych przez podmioty publiczne i społeczne oraz mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i praktyki realizowania usług użyteczności publicznej. Organ ocenił, że powyższe nie koresponduje z opisanym wyżej zakresem zadań na stanowisku objętym naborem.

Jednakże szczegółowa analiza dokumentów przedłożonych na żądanie Sądu wskazuje, że organ wymagania niezbędne w zakresie wykształcenia określone jako wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: ekonomicznej, administracyjnej lub prawo traktuje w sposób istotnie odbiegający od ich literalnego brzmienia. Z tych dokumentów wynika bowiem że pośród pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych w procedurze naboru, wymienionych w protokole Komisji Rekrutacyjnej i określonych jako "spełniające wymagania niezbędne", dwie osoby nie spełniają literalnie odczytywanych wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia. Zamieszczona na pozycji 1 (według kolejności uzyskanych punktów) D.P.przedłożyła kserokopię dyplomu wystawionego przez Politechnikę (...) Wydział (...) potwierdzającego odbycie studiów wyższych zawodowych na kierunku (...). Na pozycji 2 została uwidoczniona I.K., która wylegitymowała się kserokopią dyplomu C w D. dokumentującego odbycie wyższych studiów zawodowych na kierunku (...) oraz kserokopią dyplomu Politechniki (...) Wydziału (...) dokumentującego odbycie studiów uzupełniających magisterskich na kierunku (...).

W zaskarżonej Informacji o wynikach naboru z dnia (...) r. organ podał, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana D.P. zamieszkała w D., która spełniła w największym stopniu wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Wskazano, że wykazała się znajomością przepisów prawa z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku leśnym, ustawy Ordynacja podatkowa oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, umiejętność wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie kandydatura ww. została uznana za spełniającą wymagania.

Sąd stwierdza, że organ rażąco naruszył ustawowe zasady naboru na wolne stanowisko urzędnicze, określone w art. 11 ustawy Jak wynika z treści tego przepisu prawnego całe postępowanie konkursowe powinno się toczyć z poszanowaniem zasady otwartości i konkurencyjności. Zasady te określają główne cele procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, które wiążą się z realizacją konstytucyjnego wymogu zapewnienia obywatelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych równego dostępu do służby publicznej (art. 60 Konstytucji RP). Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty, co oznacza, że przybiera postać sformalizowanego postępowania rekrutacyjnego, a każdy spełniający warunki przewidziane ogłoszeniem o naborze, może zgłosić swoją kandydaturę. Otwartość naboru zostaje zachowana jeśli spełniony jest wymóg jawności i przejrzystości postępowania konkursowego. Jawność naboru jest zagwarantowana poprzez obowiązek upowszechnienia informacji o wolnym stanowisku urzędniczym w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej urzędu, w którym prowadzony jest nabór. Należy również podkreślić, że nie tylko samo ogłoszenie o naborze, ale tez dokonanie wyboru jest jawne zarówno co do wyników, zastosowanej metody selekcji, jak i argumentów, które wpłynęły na podjęcie decyzji. Zasada przejrzystości zostaje natomiast zachowana poprzez ustalenie takich reguł proceduralnych konkursu, by nie stanowiły one przeszkód dla złożenia aplikacji przez osoby zainteresowane i które umożliwiają podjęcie odpowiedzialnej decyzji o kandydowaniu i skompletowanie niezbędnych dokumentów.

Z kolei konkurencyjność naboru wiąże się z realizacją postulatu rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez organy samorządowe. W ramach zachowania tej zasady należy dążyć do wyłonienia najlepszego kandydata do pracy na danym stanowisku w oparciu o kryteria merytoryczne. Kryteria te ujawniane w ogłoszeniu o naborze, to wymagania niezbędne (determinowane obowiązującym prawem) i wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku).

Zaprezentowane wyniki naboru na stanowisko urzędnicze wskazują, że wybór został dokonany z naruszeniem zasady jawności i konkurencyjności. Organ nie respektował określonych przez siebie wymogów niezbędnych w zakresie wykształcenia - w ich literalnym brzmieniu i posługując się nieujawnionymi rzeczywistymi kryteriami wyboru nie wynikającymi z treści ogłoszenia, stosował je na dodatek nierówno. Wybór ma charakter arbitralny.

Zaskarżona czynność pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadą działania na podstawie prawa i musi zostać uznana za bezskuteczną. Nie jest możliwe zaakceptowanie w obrocie prawnym czynności podjętej z rażącym pogwałceniem zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Organ dokonał wyboru kandydatki, która nie spełniała literalnie odczytanych wymogów niezbędnych w zakresie wykształcenia. Legitymowała się ukończeniem studiów na kierunku (...). Organ w żaden sposób nie wyjaśnił jak zakwalifikował to wykształcenie wyższe do wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności: ekonomicznej, administracyjnej lub prawo. Inna kandydatka dotknięta tą samą cechą niespełnienia literalnych wymogów niezbędnych w zakresie wykształcenia (wyższe studia na kierunku (...)) została oceniona - w równie arbitralny sposób - jako druga w kolejności pośród pięciu z kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Natomiast znajdującego się w identycznej sytuacji skarżącego, który jest osoba niepełnosprawną oceniono jako osobę niespełniającą wymagań niezbędnych; odrzucając tę kandydaturę na etapie oceny wstępnej.

Działanie organu miało charakter dyskryminacyjny i naruszający prawo materialne w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Dlatego konieczne i uzasadnione było uznanie zaskarżonej czynności za bezskuteczną.

W ponownie prowadzonym postępowaniu organ doprowadzi postępowanie rekrutacyjne do pełnej zgodności z prawem.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 146 § 1 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.