Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003520

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
IV SA/Gl 1104/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kozicka (spr.).

Sędziowie WSA: Teresa Kurcyusz-Furmanik, Renata Siudyka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi M. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.