Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966155

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 27 stycznia 2016 r.
IV SA/Gl 1057/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia (...) kurator dla nieznanego z miejsca pobytu J.P. - adwokat A.K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Miasta M. z dnia (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wniosło o umorzenie postępowania z powodu uwzględnienia skargi w całości poprzez uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego je postanowienia organu I instancji.

Z nadesłanej przez Kolegium informacji wynika, że uwzględniające skargę postanowienie SKO w K. z dnia (...) zostało doręczone adwokatowi A.K. w dniu (...) i wyżej wymieniona nie wniosła skargi na powyższe postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Bezprzedmiotowość postępowania sądowoadministracyjnego ma miejsce, gdy w toku postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja występuje w szczególności wówczas, gdy zaskarżony akt zostanie pozbawiony bytu prawnego w rezultacie skorzystania przez organ z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a. W rozpoznawanej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. postanowieniem z dnia (...) uchyliło zaskarżone postanowienie z dnia (...) i poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji. Postanowienie to, zostało doręczone adwokatowi A.K. w dniu (...) i nie zostało zaskarżone do sądu administracyjnego.

Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.