Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2836438

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 24 września 2015 r.
IV SA/Gl 1035/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska.

Sędziowie WSA: Teresa Kurcyusz-Furmanik, Edyta Żarkiewicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2015 r. sprawy ze skargi R. Ł. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.