IV SA/Gl 1020/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2499853

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 czerwca 2018 r. IV SA/Gl 1020/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Leszek Wolny po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. V. i I. V. na uchwałę Zarządu Miasta B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwestii wniosku I. V. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na ww. uchwałę skarżąca zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Z uwagi na to, że powyższe żądanie nie zostało wyrażone w przewidzianej przepisami formie, pismem z dnia 18 kwietnia 2018 r. strona została wezwana do złożenia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy (wg załączonego do wezwania wzoru), w terminie siedmiu dni, licząc od daty doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone na wskazany w skardze adres do korespondencji w dniu 15 maja 2018 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki zawierającej wezwanie, znajdującej się w aktach sprawy. Przesyłkę odebrała w urzędzie pocztowym osobiście skarżąca.

Tymczasem w dniu 22 maja 2018 r. został uiszczony wpis sądowy od skargi w sprawie w kwocie 300 zł.

Z kolei pismem z dnia 22 maja 2018 r. (które wpłynęło do tutejszego Sądu w dniu 28 maja 2018 r.), strona oświadczyła, że podtrzymuje skargę i cofa wniosek o pomoc prawną, złożony w tej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Mając powyższe na uwadze, zważono, co następuje.

Stosownie do art. 249a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: w Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a." - jeżeli rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy stało się zbędne, postępowanie w przedmiocie prawa pomocy umarza się.

Zgodnie z normą zawartą w art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., do czynności w zakresie prawa pomocy wykonywanych przez referendarza sądowego należy także wydawanie na posiedzeniu niejawnym postanowień o umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy.

Skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie. Uiściła jednak wpis sądowy od skargi oraz złożyła oświadczenie o cofnięciu wniosku o przyznanie prawa pomocy.

W tym stanie rzeczy postępowanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy stało się bezprzedmiotowe. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest umorzenie postepowanie w przedmiocie prawa pomocy.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 249a p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.