IV SA/Gl 1013/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203049

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 lutego 2017 r. IV SA/Gl 1013/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.R. na pismo (...) Oddziału Wojewódzkiego NFZ w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie refundacji kosztów leczenia w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia 3 października 2016 r. Z.R. wniósł o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Przedmiotem skargi było pismo (...) Oddziału Wojewódzkiego NFZ w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie refundacji kosztów leczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności skargi.

Jak przyjmuje się w orzecznictwie, o oczywistej bezzasadności skargi można mówić, gdy bez potrzeby głębszej analizy prawnej nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nie może ona zostać uwzględniona. W szczególności chodzi o sytuację, w której obowiązujące prawo wyklucza możliwość uwzględnienia żądania skarżącego. Oznacza, to, że zastosowanie przepisu art. 247 p.p.s.a. jest dopuszczalne wówczas, gdy stan faktyczny i prawny danej sprawy nie budzi najmniejszych wątpliwości, co do braku szans na uwzględnienie skargi (por. postanowienie NSA z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt I OZ 860/12, LEX nr 1239509).

W orzecznictwie utrwalony jest również pogląd, że cytowany przepis art. 247 p.p.s.a. znajduje zastosowanie - między innymi - gdy są podstawy do odrzucenia skargi.

W rozpatrywanej sprawie, Z.R. przedmiotem skargi uczynił pismo (...) Oddziału Wojewódzkiego NFZ w K. z dnia (...) r. nr (...), które zostało przesłane skarżącemu w odpowiedzi na wniosek z dnia 28 marca 2014 r. o refundację kosztów leczenia.

W następstwie złożonego przez skarżącego wniosku, Dyrektor (...) Oddziału Wojewódzkiego NFZ w K. powinien był wydać decyzję administracyjną, od której przysługiwałoby odwołanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i dopiero wówczas, po wyczerpaniu dwuinstancyjnego trybu administracyjnego, skarżącemu przysługiwałoby prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wobec tego, powyższa skarga jest niedopuszczalna - jak stanowi art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

W związku z tym, na podstawie art. 247 p.p.s.a., należało orzec jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.