Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663955

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
IV SA/Gl 1012/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.C. na decyzję Prokuratora Okręgowego w G. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie informacji publicznej w kwestii zażalenia skarżącego z dnia (...) na postanowienie z dnia 12 stycznia 2015 r. postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2015 r. Sąd odrzucił zażalenie skarżącego na zarządzenie z dnia 17 czerwca 2013 r.

Na powyższe orzeczenie M.C. pismem z dnia (...) wniósł zażalenie.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 13 lutego 2015 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków zażalenia przez złożenie jego dodatkowego odpisu celem doręczenia organowi.

Odpis zarządzenia skarżący odebrał (...) (k. 214) i pozostawił je bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 197 § 2 ustawy z dnia sierpnia 2002 r. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) do postępowania toczącego się na sutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Stosownie do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sad administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia (art. 194 § 3 p.p.s.a.).

Jednym z wymogów pisma, w tym również zażalenia, sprecyzowanego w art. 47 § 1 p.p.s.a., jest dołączenie do niego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie jednego egzemplarza odpisu tego zażalenia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Skarżący pozostawił powyższe wezwanie bez odpowiedzi, a tej sytuacji należało je odrzucić.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 194 § 3 p.p.s.a. oraz art. 47 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.