Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231196

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 28 lutego 2017 r.
IV SA/Gl 1003/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej postanawia: przywrócić termin do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

W dniu 11 sierpnia 2016 r. pełnomocnik skarżącego wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku.

W wykonaniu zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 sierpnia 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej poprzez złożenie wniosku o rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie albo oświadczenia o zrzeczeniu się rozprawy, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Postanowieniem z dnia 5 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę kasacyjną z uwagi na nieuzupełnienie wyżej wymienionego braku formalnego.

W dniu 3 stycznia 2017 r. pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wniosku wyjaśniła, że dopiero w dniu 29 grudnia 2016 r., po zapoznaniu się z treścią postanowienia o oddaleniu jej wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, dowiedziała się o wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej i o postanowieniu o odrzuceniu jej. Jednocześnie wskazała, że w dniu 2 stycznia 2017 r. złożyła w Urzędzie Pocztowym G. 1 skargę na nieprawidłowe doręczenie korespondencji nadanej przez tutejszy Sąd.

Następnie w dniu 13 lutego 2017 r. złożyła pismo Poczty Polskiej S.A. uwzględniające jej reklamację, ze względu na nieprawidłowe pozostawienie zawiadomień o nadejściu przesyłek rejestrowanych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Warunkiem merytorycznego rozpoznania przez sąd wniosku o przywrócenie terminu jest złożenie go w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.).

W rozpatrywanym przypadku przyjąć należy, iż przyczyna uchybienia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi ustała z dniem 29 grudnia 2016 r., tj. w chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu przez Sąd skargi kasacyjnej. Wniosek złożony został zatem w terminie, tj. w dniu 3 stycznia 2017 r. Wraz z wnioskiem pełnomocnik skarżącego dopełniła uchybionej czynności.

Rozpoznając wniosek pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu należy zaznaczyć, iż zasługuje on na uwzględnienie. Opisane przez pełnomocnika skarżącego okoliczności oraz przedłożone dokumenty wskazują bowiem na brak jego winy w uchybieniu terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi kasacyjnej.

Mając zatem powyższe na względzie, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia,

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.