Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 48149

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 1999 r.
IV SA 902/97

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA Edward Warzocha (spr.).

Sędziowie NSA: Alicja Plucińska-Filipowicz, Andrzej Gliniecki.

Protokolant: Anna Sosińska.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda decyzją z dnia 21 maja 1996 r., na podstawie art. 86, 86"a", 86"b" i 86"g" ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 27 grudnia 1997 r., ustalił za rok 1995 dla Spółdzielni Mieszkaniowej w C. opłatę za emisję zanieczyszczeń do atmosfery w wysokości 8.575,20 zł.

Odwołanie od decyzji Wojewody złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa w C. wnosząc o jej uchylenie. W odwołaniu podniesiono, iż Spółdzielnia znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, gdyż nie korzysta z żadnych dotacji, a we własnym zakresie realizuje pewne remonty i inwestycje, które zmierzają do poprawy urządzeń służących ochronie środowiska. Zwolnienie od opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery pozwoli na przeznaczenie tych środków na remont urządzeń odprowadzających spaliny i tym podobnych do atmosfery.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją z dnia 30 kwietnia 1997 r. decyzję Wojewody utrzymał w mocy. Minister wskazał w uzasadnieniu swojej decyzji, iż okoliczności, które podnosi Spółdzielnia, nie mogą stanowić podstawy do zwolnienia od opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery, albowiem przepisy powołanej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska ani też inne przepisy prawne nie przewidują takich możliwości. Zaskarżona decyzja zapadła zgodnie z powołanymi w niej przepisami prawnymi i jako zgodna z prawem utrzymana została w mocy.

Skargę na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa złożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa w C. domagając się jej uchylenia. W skardze podniesione zostały identyczne zarzuty jak w odwołaniu od decyzji wydanej przez organ I instancji.

W odpowiedzi na skargę organ II instancji wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna. Organ II instancji trafnie wskazał, iż okoliczności podniesione przez skarżącą, a odnoszące się do sytuacji finansowej strony nie mogą być podstawą do zakwestionowania decyzji o wymierzeniu opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery. Brak jest bowiem jakichkolwiek przepisów prawnych uzależniających wymiar opłat od sytuacji finansowej podmiotu zobowiązanego do ich uiszczenia, w związku z czym podniesione przez skarżącą stronę okoliczności faktyczne nie mogły prowadzić do rozpatrywania kwestii odciążenia strony od opłat.

W zaistniałej sytuacji prawnej Naczelny Sąd Administracyjny, podzielając stanowisko wyrażone przez organ II instancji, orzekł jak w sentencji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o NSA z dnia 11 maja 1995 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.