Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54743

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 7 marca 2000 r.
IV SA 364/99

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Edward Warzocha.

Sędziowie NSA: Andrzej Gliniecki, Zofia Flasińska (spr.).

Protokolant: Dorota Jackiewicz.

Uzasadnienie faktyczne

Burmistrz Miasta K. decyzją z 15.11.1998 r., na podstawie art. 40 ust. 1 i 3 i 42 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 ze zm.), ustalił dla A. - K. Spółka z o.o. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych z kompleksem infrastruktury reakcyjnej w K. przy ul. P. na dz. nr 4 oraz 41.

Odwołanie od tej decyzji wnieśli Jolanta C. oraz K. Spółka z o.o. Jolanta C. zarzuciła powyższej decyzji sprzeczność z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego K., oraz nieuwzględnienie jej jako jednego z wnioskodawców w postępowaniu administracyjnym. Natomiast skarżąca Spółka podniosła, iż K. Spółka z. o.o., będąca uczestnikiem postępowania, nie została powiadomiona o toczącym się postępowaniu z wniosku A. - K.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., decyzją z 2.02.1999 r., na podstawie art. 134 kpa w zw. z art. 28 kpa, stwierdziło niedopuszczalność tych odwołań, albowiem zostały wniesione przez podmioty, które nie są stroną postępowania. Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Ponadto organ odwoławczy powołał się na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz literaturę w tym zakresie, m.in. powołano się na uchwałę NSA z 4.12.1995 r., sygn. akt IV SA 20/95 (ONSA z 1996 r. nr 2, poz. 54 ), w której przyjęto , iż stroną postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek.

Żadna z odwołujących się firm nie spełniła warunków określonych w art. 28 kpa i dlatego nie mogły być uznane za stronę tego postępowania.

Skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosła K. Spółka z o.o. z siedzibą w J., zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik postępowania, a mianowicie art. 6 , 7 i 28 kpa.

Strona skarżąca stwierdziła, iż ubiegając się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek nr 4 i 41 uzyskała przymiot strony we wszystkich toczących się postępowaniach dotyczących tych działek. Wynika to z treści art. 48 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W konkluzji strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie stwierdzając, iż stroną postępowaniach w sprawach o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jest właściciel oraz użytkownik wieczysty nieruchomości, w odniesieniu do której wydano decyzję ustalającą warunki. Obowiązkiem organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest doręczenie odpisu decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom. Organ I instancji przesłał odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom, w tym również stronie skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Trafnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, iż skarżąca firma K. Spółka z o.o. w J. nie ma w tej sprawie przymiotu strony. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz poglądami doktryny stroną w rozumieniu art. 28 kpa jest osoba fizyczna lub prawna lub też inna jednostka organizacyjna, która na podstawie obowiązującego prawa może uzyskać konkretne korzyści albo też może być obarczona powinnością określonego zachowania wyznaczonego nakazem lub zakazem, jednakże dopiero po skonkretyzowaniu ich w decyzji administracyjnej przez organ administracji publicznej (Kodeks postępowania administracyjnego - Komentarz - wydanie 2, Wydawnictwo C.H.Beck, W-wa 1998 r., s. 236).

W postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu stronami są właściciele i użytkownicy wieczyści działki, której dotyczy to postępowanie oraz działek sąsiednich.

Strona skarżąca nie wykazała, aby była właścicielem lub użytkownikiem działki nr 4 i 41 w K. ul. P. lub działki z nią sąsiadującej. Nie spełnia wobec tego warunków do przyznania jej przymiotu strony.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie rodzi praw do terenu ani nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. To, że strona skarżąca również ubiegała się o wydanie takiej decyzji dla tych samych działek, co A. - K. Spółka z o.o. w W., nie daje jej przymiotu strony w tym postępowaniu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 cyt. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dla tego samego terenu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom oraz właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Zatem organ samorządowy miał jedynie obowiązek doręczyć stronie skarżącej odpis decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla firmy A. - K. Spółka z o.o. w W.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaskarżoną decyzją stwierdziło niedopuszczalność odwołania Spółki z.o.o. K. powołując się na art. 134 kpa.

Przepis ten wyraźnie stwierdza, iż niedopuszczalność odwołania organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia. Jednak to uchybienie nie miało wpływu na treść rozstrzygnięcia. Niedopuszczalność odwołania strony skarżącej jest oczywista i dlatego zastosowanie art. 134 kpa nie narusza prawa. Jest to niedopuszczalność z przyczyn podmiotowych, albowiem odwołanie zostało wniesione przez podmiot nie mający legitymacji do wniesienia tego środka zaskarżenia.

Uwzględniając te okoliczności Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o NSA z 11.05.1995 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.) orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.