IV P 32/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2944300

Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 25 lutego 2020 r. IV P 32/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Bożena Makowczenko.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Giżycku IV Wydział Pracy po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2020 r. w Giżycku na rozprawie sprawy z powództwa J. O. (1) przeciwko Starostwu Powiatowemu w M. o przywrócenie do pracy

1. Powództwo oddala.

2. Zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Jolanta Lewandowska Bożena Makowczenko Grażyna Pelc

Uzasadnienie faktyczne

Powódka J. O. (1) domagała się w pozwie przywrócenia do pracy i uznania za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. W uzasadnieniu podała, że na podstawie umowy z dnia 30 marca 2016 r. świadczyła pracę w Starostwie Powiatowym w M. do dnia 18 stycznia 2018 r., od stanowiska pomocy administracyjno-biurowej do inspektora w Biurze (...) z Z. W dniu 18 grudnia 2018 r. pozwany dokonał wypowiedzenia umowy o pracę wobec powódki.

W ocenie powódki wypowiedzenie to jest niespójne albowiem w akapicie drugim pisma mówi się o likwidacji zajmowanego przez powódkę stanowiska z przyczyn organizacyjnych, w kolejnym powołuje się na ustawę z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zdaniem powódki oznacza to, że pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z danym pracownikiem z powodu trudności ekonomicznych, ponieważ mowa jest tu o wyłączności przyczyny, która nie dotyczy pracownika. Działania zatem pozwanego pracodawcy podjęte w dniu 18 grudnia 2018 r. poprzez dokonanie wypowiedzenia umowy powódce oraz jednoczesna zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa uchwalonego uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2018 r. doprowadziły do utworzenia stanowiska etatowego członka Zarządu, którego to etatu nie uwzględniano we wcześniej uchwalonym Regulaminie Organizacyjnym z dnia 15 maja 2017 r.

W ocenie powódki uchwalenie nowego regulaminu organizacyjnego Starostwa i nawiązanie stosunku pracy z etatowym członkiem Zarządu nie dowodzi jakoby pracodawca miał na uwadze poprawę sytuacji ekonomicznej Starostwa, gdyż w krótkim odstępie czasu rozwiązuje się umowę o pracę z powódką i nawiązuje stosunek pracy z członkiem Zarządu powiatu z dużo wyższym wynagrodzeniem. Stanowi to dowód na to, iż wypowiedzenie wobec powódki było nieprawdziwe, niezadane i niekonkretne. Działanie to potwierdza fałszywe i nieprawdziwe działania pracodawcy wobec powódki.

Dalej zarzuciła powódka, że pracodawca nie podjął z nią żadnych rozmów na temat możliwości zaproponowania innego stanowiska pracy w Starostwie jak i w 13 jednostkach organizacyjnych samorządu, jak również w 5 w służbach, strażach co dowodzi tylko złej woli, działań pejoratywnych, niewłaściwych i nieodpowiednich w stosunku do powódki. Wskazała dalej powódka, że w ramach swoich obowiązków obsługiwała m.in. biura starosty i wicestarosty oraz w ramach potrzeb Przewodniczącego Rady Powiatu przygotowując publiczne wystąpienia i wyjazdy reprezentacyjne starostów, pisała listy gratulacyjne, podziękowania, zakupywała kwiaty i upominki, ustalała godziny spotkań indywidualnych i delegacji. Działania te nadal mają miejsce.

Powyższe wskazuje, zdaniem powódki, na pozorną, nieuzasadnioną i nieprawdziwą likwidację stanowiska pracy a na typowe personalne i negatywne działania wobec powódki.

Kolejnym dowodem na negatywny i niepoprawny stosunek pracodawcy do powódki jest nieprzyznanie jej nagrody uznaniowej w miesiącu grudniu 2018 r., którą otrzymali pracownicy Starostwa. Pracodawca pominął powódkę przy udzielaniu takich nagród w miesiącu grudniu 2028 r.

Na koniec podała powódka, że jako pracownik samorządowy przeszła szczeble awansu zawodowego a działania obecnego pracodawcy nie zmierzają do umocnienia poczucia urzędników samorządowych, tworzących swoisty korpus służby, ale odwrotnie - mają charakter decyzji politycznych i negatywnych w stosunku do powódki.

Pozwany pracodawca - Starostwo Powiatowe w M. -powództwa nie uznał i wniósł o jego oddalenie w całości oraz o zasądzenie od powódki kosztów procesu według norm przepisanych. W sytuacji zaś gdyby powództwo Sąd uwzględnił pozwany wniósł w miejsce przywrócenia do pracy aby zasądzone zostało odszkodowanie.

W uzasadnieniu wskazywał pozwany, że w istocie w dniu 7 stycznia 2019 r. powódka otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę. Umowa ta rozwiązana została z dniem 31 stycznia 2019 r. Przyczyną wypowiedzenia jest redukcja etatów - likwidacja stanowisk podyktowana względami organizacyjnymi. Podkreślił pozwany, że decyzja w sprawie zwolnienia pracownika jest zawsze trudna. W przedmiotowej sprawie podjęcie kroków do tego zmierzających było i pozostaje powodowane koniecznością optymalizacji procesu pracy i ograniczeniem kosztów funkcjonowania Starostwa. Zdaniem pozwanego przy wypowiadaniu umowy o pracę powódce nie było obowiązku konsultowania i informowanie, o którym mowa w art. 2 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków z przyczyn niedotyczących pracowników. W Starostwie Powiatowym nie planuje się zwolnień grupowych. W przypadku zwolnień indywidualnych z przyczyn dotyczących pracodawcy stosowanie powołanego przepisu jest wyłączone a kwestie związane z nagrodą uznaniową nie są przedmiotem niniejszego postępowania i nie mają związku ze sprawą.

Wskazał dalej pozwany, że faktem powszechnie znanym jest trudna sytuacja finansowa powiatu. W związku z tym niezbędnym i pilnym stało się dokonanie analizy wydatków m.in. w starostwie, w tym kosztów osobowych. Szczegółowej analizie poddano strukturę organizacyjną Starostwa by ustalić, czy nie ma tu stanowisk zbędnych w tym znaczeniu, że ich brak nie odbije się na realizacji zadań nałożonych ustawą na Powiat. Ustalono, że funkcjonowanie wyodrębnionego organizacyjnie Biura (...) z Z., którego głównym zadaniem było przygotowywanie i realizacja projektów unijnych jest nieuzasadnione. Powódka nie przygotowywała projektów unijnych a sprawy promocji Powiatu realizowane są w zakresie marginalnym i wykonywanie czynności z nimi związanych można było przypisać do Wydziału Oświaty, (...), (...) i Ochrony (...). Taka zmiana, zdaniem pozwanego, nie powoduje dezorganizacji pracy, a czas pracy pracowników jest wykorzystany w sposób optymalny. W ślad za tymi ustaleniami w dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o uchwaleniu nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa. Wraz z podjęciem tej uchwały nastąpiła likwidacja Biura (...) z Z. Jedynym pracownikiem zatrudnionym w Biurze była powódka. obecnie nie ma zatem stanowiska, które zajmowała powódka. Zatem konkretne i rzeczywiste przyczyny wypowiedzenia istniały w chwili składania oświadczenia przez pozwanego. Pozwany podał, że zadania realizowane wcześniej przez Biuro przejął Wydział Oświaty, (...), (...) i Ochrony (...). Zadania biura i wydziału już wcześniej były zbieżne w niektórych płaszczyznach. W wydziale oświaty na obecnym etapie przygotowywany jest podział obowiązków dla poszczególnych pracowników by odpowiednio wykorzystać ich kwalifikacje.

Zdaniem dalej pozwanego, nie było możliwości zaproponowania powódce innego stanowiska pracy w starostwie oraz w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, w których to pracowników zatrudniają ich kierownicy. Utworzenie zaś stanowiska etatowego członka Zarządu spowodowane było optymalizacją procesu pracy. Zarząd Zarządu Powiatu uznał za konieczne odciążenie starosty i wicestarosty z ich zadań aby objęli oni wnikliwszym nadzorem pracę w poszczególnych wydziałach Starostwa bezpośrednio angażując się w ich pracę. Aby sprostać temu zadaniu zasadnym było zatrudnienie dodatkowej osoby, która przejmie część ich obowiązków i w żaden sposób nie można porównywać stanowiska zajmowanego przez powódkę ze stanowiskiem etatowego członka Zarządu. Wskazana zatem w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyna tj. likwidacja stanowiska pracy, jest konkretna i rzeczywista i uzasadnia rozwiązanie umowy.

Sąd ustalił co następuje;

Powódka J. O. (2) w dniu 30 marca 2016 r. zawarła z pozwanym umowę o pracę na czas nieokreślony, na podstawie której zatrudniona została w pełnym wymiarze czasu pracy jako pomoc administracyjno-biurowa w Biurze (...), (...) i (...) z Z. Do obowiązków powódki należało między innymi; prowadzenie okolicznościowej korespondencji w starostwie, przygotowywanie listów gratulacyjnych, przemówień okolicznościowych, przygotowywanie i koordynacja spotkań z udziałem starosty, w tym wizyt i wyjazdów krajowych i zagranicznych, przygotowywanie i opracowywanie w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi powiatu materiałów informacyjnych dla starosty, uczestnictwo w wydarzeniach, w których uczestniczy starosta, wykonywanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń związanych z obowiązkami starosty, prowadzenie profilu Starosta (...) na portalu F..com, dokonywanie zakupów i upominków związanych z wizytami starosty na oficjalnych uroczystościach, zakup papierów promocyjnych i reprezentacyjnych w uzgodnieniu ze starostą, realizacja uchwał Zarządu Powiatu dotyczących zakupu nagród, pucharów, dofinansowanie imprez i wyjazdów itp., realizacja umów z mediami, prowadzenie spraw związanych z honorowym patronatem starosty, prowadzenie spraw związanych ze współpracą zagraniczną oraz z gminą K.

Począwszy od 1 maja 2017 r. powódka zajmowała stanowisko specjalisty w Biurze (...), (...) i (...) z Z. Do jej zakresu czynności dodano między innymi: podejmowanie działań na rzecz rozwoju powiatu poprzez współpracę ze wszystkimi instytucjami na terenie województwa zainteresowanymi rozwojem powiatu (...), uczestniczenie w tworzeniu planów i programów rozwoju powiatu w tym m.in. współpraca z gminami, stowarzyszeniami, instytucjami z otoczenia biznesu, instytucjami rynku pracy, wspieraniu działań w obszarze przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, obsługa projektów unijnych powiatu na etapie ich przygotowywania i realizacji, w szczególności sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych i przygotowywanie dokumentów niezbędnych jako załączniki do tych wniosków.

Miała również powódka za zadanie opracowywanie materiałów informacyjnych o powiecie, w tym inicjowanie działalności wydawniczej, współpraca z mediami, przygotowywanie i nadzór nad publikacjami informacyjno-promocyjnymi, nadto współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia.

Od dnia 1 stycznia 2008 r. powódka zajmowała stanowisko podinspektora a od dnia 1 do listopada 2018 r. stanowisko inspektora.

Po przeprowadzonych wyborach samorządowych w listopadzie 2018 r. stanowisko Starosty objęła B. R. Do tej pory nie miała ona styczności z Powiatem (...), dotąd pracowała w Gminie M.

Na początku urzędowania B. R. postanowiła przeanalizować strukturę zatrudnienia i organizację pracy w Urzędzie. Owa analiza zmierzać miała do poprawy sytuacji ekonomicznej urzędu, w szczególności do usprawnienia systemu pracy.

Obowiązywał wówczas Regulamin Organizacyjny Starostwa uchwalony uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2017 r. Regulamin ten stanowił między innymi, że funkcjonuje w oparciu o komórki organizacyjne jakimi są: wydział, biuro i samodzielne stanowiska pracy.

W Starostwie funkcjonowały wówczas następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacji i (...) wraz z biurami - Administracji, Kadr i Spraw Obywatelskich, Inwestycji i Logistyki, (...) Informatycznej i Telekomunikacyjnej, ze stanowiskami - ds. (...) Rady, ds. obsługi Zarządu, ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej, Wydział Finansowy z biurami - dochodów budżetowych, Planowania i (...) Budżetu Powiatu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i (...) z biurami - Geodezji i Ewidencji Gruntów i (...), (...) Ośrodek (...), Wydział (...), Wydział Oświaty, (...), (...), Wydział Komunikacji i (...), Wydział (...), (...) i Leśnictwa, (...) Centrum (...), Biuro (...), (...) i (...) z Z., Biuro Radców Prawnych, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, S. ds. Zamówień Publicznych.

W § 24 regulaminu opisano zadania należące do Biura (...), (...) i (...) z Z. Były nimi: podejmowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu poprzez współpracę ze wszystkimi instytucjami na terenie województwa zainteresowanymi rozwojem powiatu, współuczestniczenie w tworzeniu planów i programów rozwoju powiatu, koordynacja działań w zakresie określenia kierunków rozwoju powiatu, inicjowanie nowych i propagowanie już istniejących rozwiązań i instrumentów wspierających inicjatywy gospodarcze w powiecie, współpraca z podmiotami a w szczególności z gminami, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami rynku pracy w skali powiatu przy realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, w tym innowacyjnych zgodnie z celami strategicznymi powiatu w obszarze wszechstronnego rozwoju, wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, współpraca w tym zakresie w obszarach oddziaływania, w tym z obszarem edukacji, lokalnej przedsiębiorczości i z pracodawcami, współpraca z partnerami zagranicznymi powiatu oraz obsługa projektów powiatu realizowanych w partnerstwie zagranicznym, obsługa projektów unijnych powiatu na etapie ich przygotowania i realizacji, wspieranie jednostek powiatu przygotowujących i realizujących projekty unijne, programowanie rozwoju powiatu, sprawozdawczość w zakresie aktywności projektowej i dofinansowania Powiatu jako beneficjenta ze środków unijnych oraz pozabudżetowych, opracowywanie materiałów informacyjnych o powiecie, w tym inicjowanie działalności wydawniczej, współpraca z mediami, organizowanie uroczystości z okazji rocznic i świąt, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie spraw wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, prowadzenie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia, współpraca z samorządami gmin i z organizacjami pozarządowymi przy organizowaniu powiatowych imprez kulturalnych.

Część tych zadań była też zadaniami jakie wykonywał Wydział Oświaty, (...), (...). Mianowicie, do tego wydziału należało między innymi: współpraca z samorządami gmin i organizacjami pozarządowymi przy organizowaniu powiatowych imprez kulturalnych, współudział organizowaniu uroczystości i rocznic oraz świąt, nadzór i kontrola działalności stowarzyszeń oświaty, kultury i kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie powiatu (§ 20 regulaminu). Okazało się między innymi, że w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami funkcjonuje podział - z częścią z nich współpracowała powódka, z inną częścią - Wydział Oświaty.

Ponadto, propagowaniem i reklamą Powiatu zajmowała się Gmina M. w ramach zawartej onegdaj umowy między tymi podmiotami.

W opinii nowego starosty dotychczasowa struktura Starostwa i podział zadań między poszczególnymi komórkami wymaga zmiany. W dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o uchwaleniu nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, w którym wskazano m.in., że tworzy się w starostwie następujące komórki organizacyjne: wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy. Wszystkie zatem dotychczasowe Biura zostały zlikwidowane.

I tak, utworzono następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacji i (...) ze stanowiskami - ds. Administracji, Kadr i Spraw Obywatelskich, ds. Inwestycji i Logistyki, ds. (...) Rady, ds. (...) Zarządu, ds. (...) Archiwum, ds. Zamówień Publicznych, BHP i P., Wydział Finansowy, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i (...), Wydział (...), Wydział Oświaty, (...), (...), (...) i Ochrony (...), Wydział Komunikacji i (...), Wydział (...), (...) i Leśnictwa, (...) Centrum (...), Radcy Prawni, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Audytor Wewnętrzny, Inspektor Ochrony Danych.

Do struktury powiatu wprowadzono nadto stanowisko etatowego członka Zarządu powiatu, któremu przypisano zadania w zakresie ustalonym przez starostę, w tym m.in. kontrolę realizacji wykonania uchwał Zarządu powiatu przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu. Nadto etatowy członek Zarządu powiatu sprawować miał nadzór nad pracą Wydziału (...), (...) i Leśnictwa oraz Wydziału A. - Budowlanego (§ 10).

Zadania Biura (...) rozdzielono na poszczególne komórki. I tak, do zadań wszystkich komórek zaliczono zadanie działań na rzecz rozwoju Powiatu. Do zadań Wydziału Organizacji i (...) dodano zadanie obsługi projektów unijnych powiatu na etapie ich przygotowania i realizacji, programowanie rozwoju powiatu, sprawozdawczość w zakresie aktywności projektowej oraz prowadzenia spraw starosty wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Do zadań Wydziału Oświaty, (...), (...), (...) i Ochrony (...) dodano zadania: współpracy z samorządami gmin, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi i stowarzyszeniami przy organizowaniu imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, rozrywkowych i kulturalnych na szczeblu powiatowym, współpracy z partnerami zagranicznymi powiatu oraz obsługa projektów powiatu realizowanych w partnerstwie zagranicznym, opracowywanie materiałów informacyjnych o powiecie, w tym inicjowanie działalności wydawniczej, współpraca z mediami, organizowanie uroczystości z okazji rocznic i świąt, współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzenie spraw związanych z promocją i ochroną zdrowia, współpraca z samorządami gmin i z organizacjami pozarządowymi przy organizowaniu powiatowych imprez kulturalnych.

(dowód: regulamin Organizacyjny k. 22-35, 7 - 20)

Powódka była jednym pracownikiem Biura. Pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. pozwany pracodawca wypowiedział powódce umowę o pracę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia a jako przyczynę swojej decyzji wskazał likwidację z dniem 18 grudnia 2018 r. stanowiska pracy jakie powódka zajmuje tj. likwidację Biura (...), (...) i (...) z Z., co podyktowane jest względami organizacyjnymi. Podał też, że nie ma możliwości zaproponowania powódce innego stanowiska pracy.

(dowód: akta osobowe powódki)

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Niezmiernie istotną kwestią jest, iż to pracodawca decyduje w jaki sposób będzie zarządzał zakładem pracy, w jaki sposób ten zakład pracy ma funkcjonować, także jeśli chodzi o jego strukturę zatrudnienia. Ma zatem prawo doboru swoich pracowników. Jest to rzecz bezsporna, to bowiem pracodawca decyduje o tym jaką politykę kadrową prowadzi i jakie osoby zatrudnia oraz zwalnia. Decyduje też o tym jakie kierunki rozwoju przyjmie zakład pracy, z kim będzie współpracował, jakie akcenty położy i w jakiej sferze. Odnosi się to zarówno do zakładów pracy, których celem i sensem istnienia jest uzyskiwanie zysku finansowego, produkcja itp. ale też do tych zakładów pracy, które nie tworzą żadnego produktu w sensie gospodarczym a takim właśnie zakładem pracy jest pozwane Starostwo Powiatowe w M. Także i w takim zakładzie pracy to pracodawca - mając na uwadze zadania stojące przed urzędem, potrzeby mieszkańców powiatu itp. - decyduje o sposobie jego funkcjonowania, strukturze zatrudnienia.

Działając w takim to celu konkretny pracodawca podejmuje decyzje dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników. Zwolnienie danego pracownika może być wynikiem negatywnej oceny jego pracy, ale czasami ma to miejsce niezależnie od jakości pracy pracownika bowiem przyczyna zwolnienia jest od niego niezależna - zależna jest wyłącznie od decyzji pracodawcy podyktowanej okolicznościami, o których mowa w ustawie o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Zawsze, rzecz jasna, w sytuacji gdy dochodzi do zwolnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na czas nieokreślony, obowiązkiem pracodawcy jest podanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę a ta - w sytuacji odwołania się pracownika do Sądu Pracy - podlega jego ocenie pod kątem wymogów zawartych w art. 45 k.p.

Dokonana w niniejszej sprawie analiza i ocenia dokonanego wobec powódki wypowiedzenia pozwoliła na uznanie, że wypowiedzenie to było uzasadnione a podana przyczyna prawdziwa.

Pozwany wypowiedział powódce umowę o pracę podając jako przyczynę likwidację zajmowanego przez powódkę stanowiska pracy - likwidację Biura (...), (...) i (...) z Z.

Mimo stawianej przez powódkę tezy o tym jakoby wypowiedzenie jej umowy było działaniem politycznym a podana przyczyna była nieprawdziwa, Sąd nie może podzielić tego poglądu.

Niewątpliwym bowiem jest, iż w dniu 18 grudnia 2018 r. doszło do skutecznego podjęcia przez Zarząd Powiatu (...) uchwały w przedmiocie uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa w miejsce dawnego. Na skutek tego zmieniono strukturę funkcjonowania Starostwa, zlikwidowano w szczególności wszystkie istniejące dotąd takie komórki organizacyjne jak Biura. Dokonano nowego podziału zakresu zadań, w szczególności zadania jakimi obarczone było Biuro, w którym pracowała powódka, przekazano w części do Wydziału Organizacyjnego i Kadr, w części do Wydziału Oświaty, (...), (...), (...) i Ochrony (...). Szczegółowo opisano to wyżej.

Taka zmiana poprzedzona był analizą sytuacji w Starostwie dokonaną przez nowego Starostę, który to uznał za zbędne istnienie między innymi Biura, w którym pracowała powódka. Swoje działania i zamierzenia w tym zakresie przedstawiała szczegółowo pozwana B. R. Argumentacji tej nie sposób nie podzielić - w takim znaczeniu, iż przekonuje ona o tym, iż Starosta postanowił o wprowadzeniu nowych zasad funkcjonowania (...), zasad zgodnych z jego oczekiwaniami i tylko z tego powodu doszło do zwolnienia powódki. Takie właśnie decyzje wypełniają uprawnienia pracodawcy o jakich mowa w przywoływanej wyżej ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niezależnych od pracowników. Mowa jest tu zatem o tzw. przyczynach ekonomicznych, które co do zasady mogą być przyczyną rozwiązania umowy o pracę.

Sąd nie znalazł podstaw by podzielić argumentację powódki o tym, iż to wyłącznie z powodów politycznych doszło do wręczenia umowy o pracę. Przywoływane przez powódkę sytuacje, które miałyby to potwierdzić w żaden sposób tego zarzutu nie potwierdzają. Powódka - przywołując kilka sytuacji jakie miały miejsce od listopada 2018 r. - upatruje ich źródeł w negatywnym nastawieniu do niej pracodawcy i planowanym działaniu mającym doprowadzić do zwolnienia powódki z pracy. Argumentacja powódki podyktowana jest jej subiektywnymi odczuciami, niczym nie popartymi.

To czy podjęte przez pracodawcę czynności i decyzje przyniosą zamierzony przez siebie efekt jest kwestią, której Sąd Pracy nie może weryfikować, mieści się to bowiem w ryzyku jakie ponosi dany pracodawca. Takim przykładem jest tu stawiany przez powódkę fakt powołania etatowego członka Zarządu Powiatu i jego wysokiego wynagrodzenia. Ocena racjonalności i słuszności takich działań leży poza kompetencjami Sądu Pracy.

Sąd Pracy nie jest bowiem uprawniony do tego by oceniać zasadność zmian organizacyjnych, strukturalnych czy redukcji zatrudnienia dokonywanych w ramach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. albowiem kwestia ta należy wyłącznie do danego pracodawcy. Przywołać tu można wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie I PK 11/09, w którym orzeczono w szczególności: Sąd nie może oceniać, czy decyzje lub działania pracodawcy dotyczące zarządzania zakładem pracy są racjonalne i czy wynikają logicznie z innych zdarzeń. ".

Mając powyższe na uwadze Sąd oceniał prawidłowość dokonanego wypowiedzenia właśnie w kontekście prawdziwości wskazanej przyczyny i jej konkretności. Faktem prawdziwym jest, zdaniem Sądu, zmiana w strukturze funkcjonowania Starostwa, w szczególności likwidacja Biura (...), (...) i (...) z zagranicą. Skoro tak, dokonane wobec powódki wypowiedzenie było uzasadnione a podana w nim ta właśnie przyczyna była prawdziwa.

O takiej przyczynie wypowiedzenia umowy o pracę wypowiadał się już Sąd Najwyższy. Mianowicie, w wyroku SN z dnia z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie I PK 73/14 orzekł, iż "zasadniczo likwidacja konkretnego stanowiska pracy, w ramach zmiany struktury zakładu pracy, uzasadnia zwolnienie pracownika bez potrzeby oceny jego ewentualnej przydatności na innych stanowiskach i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na innych stanowiskach."

Wobec powyższego Sąd orzekł o oddaleniu żądania powódki. O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu o jakiej mowa w art. 98 § 1kpc.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.