Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724207

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kętrzynie
z dnia 2 lipca 2019 r.
IV P 20/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Walentynowicz.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kętrzynie w Wydziale IV po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. w Kętrzynie sprawy z powództwa K. D. przeciwko Usługi (...) w K. o sprostowanie świadectwa pracy

I. powództwo oddala

Uzasadnienie faktyczne

Powód K. D. wniósł o sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę Usługi (...). W uzasadnieniu pozwu wywiódł, że pozwany wręczył mu błędne świadectwo, szczególnie w ustępie 4 lit. a używał błędnych skrótów typu "pods" zamiast na podstawie, "par" zamiast paragraf i inne tego typu co według powoda jest niewykonaniem warunków ugody z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie IVP 45/18 Sądu Rejonowego w Kętrzynie.

W odpowiedzi na pozew pozwany W. S. oświadczył, że w jego przekonaniu, wydając powodowi poprawione świadectwo pracy wykonał warunki ugody.

Stan faktyczny tej sprawy jest taki, że w dniu 12 marca 2019 r. strony zawarły ugodę co do sposobu sprostowania świadectw pracy w określony tam sposób (k. 66 akt. 45/18).

Powód tak sprostowane świadectwo pracy przesłał powodowi listem poleconym w dniu 18 marca 2019 r. (k. 16)., a także wypłacił mu kwotę 1000 zł tytułem odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Sprostowane świadectwo pracy powód otrzymał w dniu 21 marca 2019 r. (k. 3).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył:

W świetle treści ugody z dnia 12 marca 2019 r. IV P 45/18 i sprostowanego świadectwa pracy, które powód otrzymał w dniu 21 marca 2019 r. uznać należy, że zostało ono sprostowane prawidłowo zaś wskazane przez powoda odchylenia, wyłącznie literowo-słowne nie mają istotnego, a wręcz żadnego znaczenia. Nie ma bowiem znaczenia okoliczność, że w pkt 1 po cyfrze 2017 nie wpisano literki "r", albo, że po "r" nie wstawiono kropki. Nieistotne jest wpisanie "pełny" zamiast "pełen" (etat). Bez znaczenia jest wpisanie w pkt 4a wpisanie "par" zamiast "paragraf", "pods" zamiast "podstawie" ani zastosowanie skrótu k.p. zamiast "kodeks pracy". Dalej bez znaczenia jest wpisanie w pkt 13 cyfr oznaczających miesiące "06", "08" zamiast "czerwiec", "sierpień".

W tej sytuacji powództwo należy oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.